Gomalandet FAU reagerer kraftig på innstillingen fra Kristiansund formannskap 06.12.22 og ønsker umiddelbart å kommentere denne.

Bystyret har to ganger, i 2019 og 2021, vedtatt lokalisering for ny skole ved Røsslyngveien. Prosjektet ble gitt prioritet av bystyret, og planene er ifølge prosjektledelsen godt avstedkommet og i rute. Behovet for en ny skole tror vi alle skal være kjent med. Veien ligger altså åpen for å realisere et sårt tiltrengt skolebygg som vil heve utdanningskvaliteten, med de ringvirkninger det gir, samt sørge for nødvendige innsparinger på drift. Dette er ettertrykkelig kommentert i vårt innlegg «En vinglete skoleseilas» publisert 14.11.22.

Nært forestående havari

Det som tidlig i høst viste seg som tiltakende politisk vingling, fremstår nå som et nært forestående havari. Vi har utfordringer med å skjønne logikken bak å skyve et vedtak som allerede er grundig utredet og vedtatt flere ganger, brukt millionvis på allerede, og så nær realisering, bakerst i køen. En omprioritering nå vil kunne skape store og fordyrende forsinkelser på alle involverte prosjekter. Dette vil ikke bidra til umiddelbare innsparinger på en hardt prøvet skoleøkonomi. Sannsynligheten for at et nytt skolebygg atter en gang skal fortone seg som et Soria Moria, er for oss nokså klart. Om en nedprioritering skulle skje, så nære målet, vil det vekke harme og stor frustrasjon i foreldregruppa og blant ansatte på Gomalandet. Det vil være et massivt politisk tillitsbrudd som vanskelig vil la seg reparere.

Vil stille krav

«Vi må ta noen tøffe og vanskelige avgjørelser, men vi må likevel ta de avgjørelsene.» Vi skulle ha ønsket at flere av politikerne tok til seg hva fenrik Geir Aker sa. Vi har forståelse for at det er avvikende syn på hva som er en gunstig lokalisering for den nye skolen, men med all respekt å melde er det bystyret som har vedtatt dette i demokratiske, grundige og redelige prosesser. Først i 2019, og deretter i 2021. Formannskapets innstilling pr. 06.12 ligner derfor mest på en aversjon mot å beslutte noe som skaper misnøye og støy i en del av byen, men som tross alt vil gagne hele kommunen som helhet. En slik beslutningsvegring kan vise seg å bli kostbar på flere vis.

Dersom formannskapets forslag mot formodning skulle få oppslutning i bystyrevedtaket for økonomiplanen 15. desember, med det resultat at nyskolen for Dalabrekka og Gomalandet utsettes, kommer Gomalandet FAU umiddelbart til å kreve:
• Ingen inngåelse av planlagt felles økonomi mellom de to skolene fra 1.1.23
• Umiddelbart opphør av dagens struktur med felles administrasjon og ledelsemellom de to skolene
• Umiddelbar tilbakeføring av ansatte fra Gomalandet skole som har måttet bli flyttet over til Dalabrekka for å avhjelpe de utfordringene som er der

Skal ikke lide overlast

Gomalandet FAU har helt siden strukturendringen ble kjent i 2016, vært tindrende klare på at vi ikke godtar en midlertidig sammenslåing i uoverskuelig fremtid. Vi har akseptert den gradvise sammenslåingen i påvente av nyskolen som ble lovet å stå ferdig i 2025. Hvis denne skolen nå utsettes og tidshorisonten flyttes, skal ingen barn, ansatte eller foresatte ved Gomalandet lide overlast for å skape innsparinger, eller avbøte på den store mangelen på personal, eller andre pedagogiske utfordringer ved Dalabrekka skole.

Dersom formannskapets forslag blir stående, er det de færreste av våre barn som kommer til å nyte godt av den nye skolen. Det synes videre helt urimelig at det skal være felles økonomi, administrasjon og ansatte for Dalabrekka og Gomalandet skoler med 400 elever, dersom nyskolen flyttes langt frem i tid, når en annen skole med knapt 100 elever har egen ledelse, administrasjon og økonomi.

Krever opprusting

Videre kommer en eventuell utsettelse av nyskolen ved Røsslyngveien til å bli møtt med krav om:
• Umiddelbar opprustning av Gomalandet skole. Skolen har et stort vedlikeholdsetterslep, noe som ikke har blitt prioritert under påskudd av ventet nytt skolebygg. Dette vil generere store utgifter som enkelt kan unngås.
• Bestilling av full tilsynsrapport fra Statsforvalteren på skolebygget ved Gomalandet skole.

Vi har ingen vanskeligheter med å skjønne at elever og foresatte på Frei både ønsker og trenger en ny skole. Det har vi gjort i flere år, og vi har gledet oss til skoleløftet. Utdanningskvaliteten i Kristiansund bør i større grad komme under lupen, og skoleeier må være sitt ansvar bevisst. I tillegg til den store rektor- og lærerflukten som har preget kommunen den siste tiden, er dagens utspill i formannskapet et alvorlig skudd for baugen. Vi har sikre kilder på at flere ansatte nå dessverre vurderer å mønstre av, etter det som ikke lengre kan karakteriseres som bare en vinglete seilas. Fra vårt ståsted ligner dette mer på et nært forestående havari. Og det er politikerne som står ved roret!

Les også

Akterutseilt grunnskole

Les også

Kjære oppvekstpolitiker; prioriterer vi barn og unge?