En av de viktigste saker for regional næringsutvikling er å sikre at vi har en kraftforsyning som gir mulighet for ny industri og omstilling av etablert industri. Dagens nettkapasitet er nær oppbrukt, og forsterkninger må gjøres. Statnett og nettselskapene i regionen er i ferd med å finne ut hvordan, og en konklusjon ventes i høst. Da bestemmes hvordan grunnpilarene for regionens nett skal forsterkes. Ifølge nettaktørene skal beslutningen ta høyde for behovet de neste 40-50 år! Beslutningen får med andre ord svært stor betydning for regional næringsutvikling.

For å sikre at viktige fremtidsmuligheter blir hensyntatt, startet ON et prosjekt med kartlegging og analyse av behov. Prosjektet støttes økonomisk av KNN, Møre og Romsdal fylkeskommune, SpareBank1 Nordmøre, Tjeldbergodden Utvikling, Smøla Næringsforening og Vikan Eiendom. Prosjektet har også god oppslutning fra næringslivet, andre næringsorganisasjoner samt fra kommunene på Nordmøre, Hitra, Frøya og Heim. I sum - et unikt samarbeid for fremtiden.

Stort behov

Kartleggingen har avdekket et meget stort kraftbehov, særlig nord for Talgsjøen opp mot Trondheimsfjorden, og spesielt omkring Tjeldbergodden. Helt sentralt står behovet for ny kraft til omstilling og videreutvikling av anleggene på Tjeldbergodden, kombinert med behov og prosjekter fra aktører i oppdrettsindustrien. Vi har også fått gjennomført ekspertanalyser av utviklingen for oppdrettsbransjen. Denne bransjen har en sterk posisjon i dag, og analysene avdekker sterk økning i kraftbehovet. Den minste usikkerhet om fremtidig kraftforsyning vil sette planer i spill, og gi negative konsekvenser for regional næringsutvikling. Resultatet av kartlegging og analyser er nå levert til nettaktørene.

Kan ikke aksepteres

Fordi Statnett har monopoloppgaver som forvalter av sentral infrastruktur, antar man muligens at samfunnsøkonomiske vurderinger ligger til grunn for beslutning av utbygginger, slik det eksempelvis gjøres for veiutbyggingsprosjekt. Slik er det ikke. Statnett styres som en bedrift, og tar ikke hensyn til eksterne konsekvenser av beslutninger, unntatt miljøkonsekvenser av egen virksomhet. Det vil si; om Statnett står overfor to utbyggingsalternativ, der ett gir best resultat for Statnett mens det andre typisk koster mer, men utløser eksterne klimagevinster og verdiskaping i milliardklassen, så velges alternativet som gir best uttelling for Statnett. Dette er totalt uforståelig, og kan ikke aksepteres.

Må ha forutsigbarhet

Vårt krav er at samfunnsøkonomiske vurderinger må legges til grunn for forsterking av kraftnettet til Nordmøre/Romsdal. Regjeringen har nettopp oppnevnt et utvalg som skal vurdere flere forhold omkring utviklingen av fremtidens kraftnett, herunder bruk av samfunnsøkonomiske vurderinger. Politikere og andre som er opptatt av regionale utviklingsmuligheter må stå sammen med oss i kampen for å sikre at fremtidens muligheter ikke besluttes med avleggse metoder! For å sikre forutsigbarhet må vi også kreve at det fremlegges en helhetlig plan for utviklingen av den viktigste infrastrukturen for omstilling og vekst i regionalt næringsliv.

Les også

Kraftforbruket må prioriteres