Årsmøtet i Sunndal Arbeiderparti fremmer følgende forslag til årsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti:

Følgende skal ligge til grunn for regjeringens energikommisjon, arbeidet med den varslede samlede planen for norske energiutbygginger samt de varslede økningene i norsk produksjon av vannkraft og kraft fra havvind:

* Norsk produksjon av fornybar kraft skal økes med minst 65 TWh for å sikre tilgangen på industrikraft og nødvendig kraft til elektrifisering av samfunnet.

* Det skal legges til rette for økt vannkraftproduksjon gjennom ny, skånsom kraftutbygging, og bedre vilkårene for modernisering av vannkraftverk.

* Framtidig kraft fra havvind skal føres i land i Norge og benyttes til industrireising langs kysten – denne krafta skal ikke eksporteres via hybridkabler.

* Det skal bygges nye og hensiktsmessige overføringslinjer mellom innlandet og kysten slik at den norske miksen av vann- og vindkraft kan samkjøres og benyttes effektivt.

* Utbedrings- og behandlingstiden for nytt strømnett må reduseres.

* Det skal ikke bygges flere utenlandskabler eller legges ytterligere til rette for eksport av norskprodusert fornybar kraft, da krafta trengs til nødvendig omstilling og jobb- og verdiskaping i Norge.

Felles gode

Fornybar kraft er og skal være et grunnleggende felles gode for det norske folk og næringsliv. Som Europas største produsent av fornybar kraft, med større produksjon enn forbruk og med muligheter for å lagre fornybar energi som ingen andre, må Norge snarest treffes tiltak som viderefører den fornybare kraften som et nasjonalt gode og vårt viktigste konkurransefortrinn.

De nasjonale strategiarbeidene «Prosess 21» og «Felles energi- og industripolitisk plattform» konkluderer med at Norge trenger betydelig større egenproduksjon av fornybar energi i årene framover for å gjennomføre planlagte grønne industrisatsinger slik som batterifabrikker, hydrogenproduksjon og ny prosessindustri, og samtidig elektrifisere samfunnet. Det anslås at den norske produksjonen av fornybar energi minst må økes med 65 TWh, som tilsvarer 40%. Dette må til for å sikre framtidig jobb- og verdiskaping etter oljealderen, som grunnlag for velferdsstaten i framtida.

Mer ren energi

I perioden 2022-2025 har Arbeiderpartiet programfestet å sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft. Dette er løftet fram i partiets 100-dagersplan. Videre er det programfestet å legge til rette for forsvarlig utbygging av mer ren energi og infrastruktur gjennom en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon, å øke norsk vannkraftproduksjon, blant annet gjennom å legge til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg, samt å utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for bunnfast og flytende havvind. Alle disse sakene er tatt inn i regjeringens Hurdalsplattform. Om Norge skal nå disse målene, må dette arbeidet gis klare føringer og høyeste prioritet.

Les også

Store dammer i fjellet er eneste løsningen

Les også

Det grønne skiftet krever vilje, mot og mer ren kraft