Gå til sidens hovedinnhold

Formannskapet reagerer på kutt i psykiatri-tilbudet

Formannskapet reagerer kraftig på kuttplaner i det psykiatriske tilbudet i Kristiansund.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse Møre og Romsdal vil kutte fem senger ved Nordlandet psykiatriske senter og redusere åpningstiden for det ambulante psykiatriske tilbudet. Formannskapet i Kristiansund reagerer kraftig på disse kuttene, og mener at dette vil ramme spesielt hard i Kristiansund med en folkehelseprofil som nettopp peker på store utfordringer knyttet til økende omfang av rus og psykiatriske lidelser i befolkningen.

Foretaket peker på kompenserende tiltak som allerede eksisterer som tilbud, og formannskapet kan ikke se logikken i at et slikt tilbud bygges ned når det reelle behovet er større enn det eksisterende tilbudet kan dekke. Det skal i denne sammenheng utføres en Risiko – og Sikkerhetsanalyse(ROS) i etterkant av at tilbudet er bestemt redusert, noe som heller ikke oppfattes som rasjonelt og fornuftig. Etter vårt syn må risiko vurderes i forkant- ikke i etterkant av faglige beslutninger.

Les også

– Det river i meg når de vil redusere antall senger

Les også

Kutter fem senger i Kristiansund, ingen i Molde

Helseforetakene har et samfunnsansvar for å ha et forsvarlig tilbud til befolkningen. Når vi vet av Helsedata for kommunens innbyggere at behovet for psykiatriske helsetjenester er økende, henger det ikke på greip at tilbudet reduseres.

I oppdragsdokumentet for 2021 fra Helse – og omsorgsdepartementet står det følgende; Å redusere unødvendig venting, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt bedre kvalitet og pasientsikkerhet er hovedmålene i Helse Midt-Norge RHFs oppdragsdokument for 2021. Videre står det: Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB) enn for kroppslige sykdommer(somatikk) på regionnivå. Når det gjelder mål for kostnadsvekst, legges til grunn et særlig mål for å ta hensyn til pandemisituasjonen. Den prosentvise veksten i kostnader innen psykisk helsevern og TSB skal i Helse Midt-Norge RHF være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. høyere enn 4,9 pst. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.

Når et helsetilbud reduseres og ikke kompenseres, er det å betrakte som at Helse M&R gjør det motsatte av styringssignaler fra eier- Staten. Dette føyer seg inn i rekken av tilfeller der Helseforetaket gjør det motsatte av hva som vedtas av Stortinget.

Atter en gang oppleves det at foretaket ikke samhandler med kommunene om endringer som vil ha stor betydning for helsetilbud til kommunenes innbyggere. Foretaket informerer når bestemmelser er tatt- etter formannskapets syn er ikke dette samhandling og partnerskapssamarbeid. Formannskapet oppfatter dette som et brudd på Samarbeidsavtalen og en konsekvens er at den politiske samarbeidsviljen sterkt utfordres.

Kommentarer til denne saken