Den 3. januar 2023 flytter elevene fra tidligere Meek, Utheim og Henda skoler inn i nytt flott skolebygg på Kårvåg. Dette blir et kjempeløft for både ansatte og elever som de siste årene har vært samlokalisert på gamle Utheim Skole med trange og slitte klasserom uten tilstrekkelig ventilasjon. Videre vil den nye skolen gi besparelser i driften for kommunen.

Allerede før elevene har flyttet inn i det nye skolebygget så har administrasjonen i Averøy kommune i forbindelse med neste års budsjett og økonomiplan 2023-2026 valgt å redusere driftskostnadene ytterligere.

Foreslåtte kutt Kårvåg Barneskole:

Besparelse 2023 2024 2025 2026

Reduksjon åpningstider SFO: 86.800 -173.500 -173.500 -173.500

Reduksjon av skyss til svømmeopplæring: 29.900 -60.000 -60.000 -60.000

Kutt lærerstilling fra høst 2023: 225.900 -494.500 -494.500 -494.500

Vakant stilling våren 2023: 326.300

Kutt åpningstid SFO

Reduksjon åpningstider SFO betyr at ny foreslått åpningstid er fra kl 0730- 1600. I dag er SFO åpent fra 0645- 1645. Med en slik foreslått åpningstid så er det i realiteten svært få som kan nyttiggjøre seg av tilbudet. De fleste i samfunnet har 8 timers arbeidsdag og mange starter i tillegg på jobb kl 0700 eller 0730. Videre har mange også en pendle vei som gjør en slik åpningstid ikke dekker deres behov.

Som en konsekvens av samlokaliseringen er det også mange barn/familier som har fått en lengre reisevei til skole og jobb. Averøy er en pendlerkommune, hvor mange pendler til blant annet Kristiansund, Hustadvika og Molde m. fl for å jobbe. Disse har behov for en åpningstid som er på dagens nivå. Busstilbudet er også tilnærmet fraværende i store deler av skolekretsen, slik at barna heller ikke kan reise med buss hjem fra SFO.

At kommunen foreslår et slikt kutt er totalt uforståelig og vil gjøre kommunen til en lite attraktiv kommune å bo i. Mange vil bli tvunget til å flytte til den kommunen de jobber i.

Reduksjon skolesvømming

Skolesvømmingen er foreslått redusert. Reduksjonen kommer oppå en allerede svært begrenset skolesvømming. Pr i dag har elevene kun 8 svømmetimer pr år. En redusert skolesvømming vil medføre at elevene ikke når sine kompetansemål i faget, samt gi en dårlig vannkompetanse.

Videre er det slik at det under pandemien ikke ble gjennomført skolesvømming i perioder og derfor er det nå mange barn som allerede har en for dårlig svømmekompetanse. Løsningen er da ikke å redusere opplæringen ytterligere for disse barna.

De siste 10 årene viser statistikk fra Redningsselskapet at det har i snitt vært 93 drukninger pr år. Skolesvømming er en viktig bidragsyter for å kunne redusere dette antallet.

Det er også slik at kommunen ved sammenslåingen av Meek, Utheim og Henda skoler lovet at det skulle bli to likeverdige skoler på øya; Kårvåg og Bruhagen. Å redusere skolesvømmingen for barna på Kårvåg vil ikke gi to likeverdige skoler.

Reduksjon av ansatte

I budsjettsaken kan man finne vedlegget «ikke valgte driftstiltak». Her ser skoleledelsen et behov for å øke staben med en vernepleier. Dette begrunnes med at det er økning i enkeltvedtak ved skolen.

Skolen har flere elever med funksjonsvariasjon. Samarbeid med Statsped er tonet ned og ansvaret skal overføres til kommunene. Skolen har videre elever med sosiale og emosjonelle vansker, skolevegring, integrasjonsvansker og andre sammensatte diagnoser. En vernepleier har en annen kompetanse enn en lærer har. Ved å ansette en vernepleier får man utvidet den formelle kompetansen ved skolen. Dette styrker laget rundt hvert enkelt individ og elevgrupper. Bruhagen Barneskole har en slik kompetanse i dag.

Dette forsalget velger administrasjonen å se bort ifra og foreslår heller å holde en stilling vakant våren 2023, samt kutte i lærerstilling fra høsten 2023. Bemanningen på Kårvåg er fra før lav. De fleste trinnene har mange elever og det er derfor behov for god lærertetthet. Videre er det slik at mange barn har vedtakstimer på enten assistent eller spesialpedagog. Disse timene, særlig assistenttimene, slås sammen for alle barna i klassen og dekkes inn av EN felles assistent. En ytterligere reduksjon er ikke mulig uten at det går på bekostning av barnas utvikling.

Administrasjonen oppgir selv i sitt forslag at reduksjonen vil medføre færre timer til støtteundervisning og fare for større belastning og sykefravær for de andre ansatte. Videre er de også klar på at det på sikt vil kunne medføre økt behov for spesialundervisning. Det kan med andre ord bli en kortvarig innsparing, med potensiale for økte kostnader på sikt.

FAU forventer at kommunen gir et tilbud som både er innenfor lov og avtaleverk og som er forsvarlig sett i lys av elevenes behov. Et kutt i bemanning vil være skadelig for elevene og deres utvikling.

Bønn til politikerne

Formannskapet i Averøy vedtok den 15.11.2022 å videreføre SFO-tilbudet på dagens nivå, men de andre innsparingstiltakene ble ikke endret. Den endelige beslutningen tas likevel av kommunestyret den 8. desember.

FAU forventer at politikerne i Averøy ser at en reduksjon av driften, jf. administrasjonens forslag, ikke er gjennomførbar og ber om at det bevilges tilstrekkelig med midler slik at foreslåtte kutt ved Kårvåg Barneskole ikke vedtas.