FAU Dalabrekka, heretter benevnt som vi, ser et behov for å presisere og klargjøre vårt formelle standpunkt knyttet til vedtaket om å bygge en ny skole for dagens og framtidens barn i skolekretsene Dalabrekka og Goma, lokalisert på Goma. Vi ser også et behov for å presisere vårt formelle standpunkt knyttet til de prosesser som ligger i framtiden, før en eventuell ny vedtatt skole står innflytningsklar.

Presiseringene kommer som følge av en artikkel i TK, som kan tolkes som at vi ønsker en hurtig byggestart av ny skole på Goma.

En slik tilnærming til saken, finnes det verken forankring eller legitimitet til å stå for. Vi står fortsatt på vår formelle uttalelse i saken, som ble sendt inn som en høringsuttalelse i forkant av lokaliseringsvedtaket i bystyret.

Kort oppsummert, men ikke begrenset til, sier denne at:

1: Vi støtter ikke planene om å bygge en ny skole, som, i forhold til dagens to skoler, er redusert med 140 elevplasser.

2: Vi støtter ikke planene om å legge en eventuell ny skole på en lokasjon som er utenfor vårt nærområde.

3: Vi sier nei til sammenslåing, samlokalisering og deling av trinn både i forkant av og under en eventuell byggeprosess.

Realiteten er at man gjennom vedtaket om lokalisering av en ny felles skole på Goma, gir 2/3 av barna lengst skolevei. Vedtaket er å bygge en skole der hvor elevgrunnlaget er minst.

Gjennom dette utløses et transportbehov, og behov for investering av infrastruktur, som er skapt av våre folkevalgte. Flere vil komme til å kjøre sine barn i bil til skolen, på byens allerede mest trafikkerte hovedfartsåre, Wilhelm Dalls vei. Vi mener dette er byutvikling i feil retning, hvor man går vekk fra tankene om nærhet til tjenester og tilbud.

Står fast på uenighet

Vi var ikke enige i dette før vedtaket, og er heller ikke enig i dette etter at vedtaket ble fattet. Det framstår for svært mange av oss, som et helt uforståelig og lite gjennomtenkt vedtak.

Dette kombinert med at framtidens barnehage faktisk er bygd i Karihola, gjør at vi også i framtiden kommer til å stille kritiske spørsmål om vurderingene som ligger til grunn for vedtaket.

At et samlet FAU skulle ville framskynde bygging av en skole, som et svært stort flertall er motstander av, faller på sin egen urimelighet. Vi ønsker å bevare tjenester og tilbud i vårt nærmiljø.

Vedtaket ble fattet mot vår vilje og mot våre argument. Vi lever i et demokrati, og aksepterer at et slikt vedtak er fattet. Men, demokratiet og ytringsfriheten gir oss også rett til å være uenig, på tross av at våre folkevalgte har fattet et vedtak. For oss er det viktig i saken, at det for ettertiden står klart skrevet at vi er og var uenige i lokaliseringsvedtaket som falt på Goma.

En annen utfordring er at lokaliseringsdebatt, i mange år har tæret på både foreldre, barn og lærere ved Dalabrekka. Det har medført at vi ikke har fått nok tid til å gjøre det vi er satt til å gjøre for vår egen skole. Fremover skal vi bruke mer energi og ressurser på dette, slik at barna får en best mulig skolehverdag på Dalabrekka.

Vi forventer også at kommunen etterlever sine forpliktelser, så lenge Dalabrekka er i drift. I tillegg skal vi, konstruktivt bidra inn mot en eventuell ny skole. Dette innebærer også å tørre å stille de kritiske spørsmålene. Vi garanterer at vi skal gjøre begge deler. Men, enig i lokalisering av en ny framtidig felles skole på Goma, for de som bor i vårt nærmiljø, det blir vi aldri.