«Det lyktes å gjenåpne fødetilbudet i Kristiansund, men da bare for en kort periode. Det lovpålagte kravet til forsvarlighet i tilbudet ligger fast, og må ivaretas lokalt. Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp».

Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet i den delen av regjeringens forslag til statsbudsjett, som handler om «anmodningsvedtak» – slik som det kjente «stortingsvedtaket» om fødeavdelingen i Kristiansund er.

Men: Åpen fødeavdeling i Kristiansund er fortsatt et mål

I en pressemelding torsdag skriver Helse- og omsorgsdepartementet regjeringens mål om fødeavdeling i Kristiansund står ved lag.

– Helseministeren konstaterer at Helse Midt-Norge har fulgt opp stortingets anmodningsvedtak, men har ikke lykkes med å rekruttere tilstrekkelig med fagpersonell for å sikre stabil drift på en faglig forsvarlig fødeavdeling i Kristiansund, skriver departementet i pressemeldingen.

Kjerkol presiserer at hun ikke lenger ønsker å instruere helseforetaket, slik «stortingsvedtaket» sier.

– Avdelingen vil bli gjenåpnet dersom et faglig forsvarlig tilbud kommer på plass, men helseministeren vil ikke instruere helseforetaket til en gjenåpning uten at grunnlaget for faglig forsvarlig drift er til stede, står det i uttalelsen fra helsedepartementet torsdag.

Viderefører 25 millioner også i 2023

Selv om helseministeren anser stortingsvedtaket som skal sikre drift av fødeavdelingen i Kristiansund som fulgt opp av Helse Møre og Romsdal - eller egentlig Helse Midt-Norge - , foreslår likevel regjeringen å sette av nye 25 millioner kroner til rekruttering og drift av avdelingen også for 2023.

HMR har flere ganger sagt at de ikke har brukt opp de 25 millionene de fikk over forrige statsbudsjett. Tidens Krav har for flere uker siden bedt om innsyn i regnskapet for disse millionene, men ennå ikke fått sett det.

Helsedepartementet skriver i pressemeldingen at de setter av pengene også for 2023 for å «styrke tilbudet for fødende og barselomsorgen i regionen, samt tilbudet ved Kristiansund sykehus».

I selve proposisjonen fra Helsedepartementet står det at «det foreslås at midlene videreføres og benyttes til tiltak for forsvarlig og stabil bemanning i regionen».

HMR skal komme med plan

Helseminister Ingvild Kjerkol konstaterer at Helse Møre og Romsdal nå har formidlet at de ønsker å fokusere på et samlet faglig godt fødetilbud i helseforetaket.

I pressemeldingen torsdag ber hun HMR om å komme tilbake med en plan for hvordan de ser for seg å styrke tilbudet for fødende og innen barselomsorgen på Nordmøre nå og etter 2025.

Hun ber HMR vurdere alle aspekter ved fødselsomsorgen, som utvidet følgetjeneste og svangerskapspoliklinikk.

Til slutt ber hun om at denne planen også inneholder vurderingen for hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025.

– Herunder vurdering av en egen fødeavdeling i Kristiansund, i tråd med Hurdalsplattformen, står det i pressemeldingen.

«Anses som fulgt opp»

I regjeringens forslag til statsbudsjett henviser Stortinget til vedtak nummer 650 om drift av fødeavdelingen i Kristiansund:

«Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020).»

Og i et annet vedtak, nummer 651, ber Stortinget også regjeringen om å snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen.

– Begge anmodningsvedtakene anses som fulgt opp, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i sin del av regjeringens forslag til statsbudsjett.

Les mer om statsbudsjettet her: