Viser til Statens Vegvesen sin presentasjon i TK, 09.06.2022. Galopperende kostnader for mange av fjordkryssingsprosjektene er den største utfordringen i dag for å få vedtatt og gjennomført prosjektene. Det ser ut som langt de fleste prosjektene blir foreslått med hengebru eller skråstagsbru løsninger, hvor det er teknisk mulig å få dette til. Flytebruer spiller som regel en sekundær rolle.

I forprosjektet til kryssing av Halsafjorden, i regi av Statens vegvesen, er en kombinasjon av skråstagsbru og flytebru antatt rimeligste løsning. Verdens lengste hengebru er også et av forslagene. Innen et år skal Statens Vegvesen komme med anslag på kostnadene for sine forslag for kryssing av Halsafjorden.

Alternativ med skipskanal https://www.youtube.com/watch?v=6cfiwauudqU

I dette forslaget krysses Halsafjorden med en flat flytebru. Uhindret tilgang for skip til fjorden via en skipskanal tvers over Halsaneset. Dette gir fri seilingshøyde og dermed ingen begrensninger. Halsaneset forlenges med minimum 100 meter eller hvor langt det lar seg praktisk gjennomføre. E6 ledes via en tunnel/senketunnel lik Bjørvika under kanalen. Uten å foregripe noe vil jeg anta at forslaget til løsning som presenteres i denne videoen vil ligge under i kostnader og byggetid i forhold til samtlige forslag i regi av Statens Vegvesen. Det er en påstand med belegg fra tidligere prosjekt og kostnader rundt disse, deriblant Bergsøysundbrua.

Halsafjorden, Todalsfjorden, Langfjorden og en rekke andre fjorder.

Det er mange fjordkryssingsprosjekt i Norge som er på forskjellige stadier i prosessen. For mange av disse prosjektene er flytebru beste og rimeligste løsning, for noen av prosjektene den eneste løsningen.

Det som tilsynelatende mangler i disse prosjektene er en samhandling, for å få ned kostnadene og for å utvikle ny teknologi rundt flytebruer.

Olav Ellevset i Halsafjordsambandet

Vi har teknologien for å få det til, men mangler foreløpig politikken, beklaget Ellevset, som spesielt etterlyste politikere som så industrialiseringspotensialet i norsk bruelementproduksjon.

Om man kunne komme opp med felles løsninger og mal for flytebruelementer, som så kan brukes i alle disse fjordkryssingsprosjektene, må man anta at kostnadene vil gå ytterligere ned. Men det krever en politisk vilje og føring for at dette skal kunne skje.

Inntil da må vi forholde oss til mastodontløsninger som Møreaksen og nå også mulig verdens lengste hengebru over Halsafjorden. Det er gode tider i konsulentbransjen.