Gå til sidens hovedinnhold

Fisk og politikk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

God dialog mellom næring og politikk gir resultater. Tett dialog mellom fiskerinæringa og politikere har det vært tradisjon for i utforminga av fiskeripolitikken, og dette førte fram da kvotemeldinga ble behandlet av Stortinget på forsommeren i år.

Det var tidlig klart at forslaget om en statlig kvotebank eller kvotebeholdning var et feilspor. Da Møre og Romsdal fylkeskommune behandlet kvotemeldinga tidligere i år, sa et fylkesutvalget et unisont nei til kvotebank. Venstre har hele veien vært krystallklar på at snikinnføring av ressursrentebeskatning i form av en kvotebank – og dermed tapping av kapital fra næringsutøvere i kystsamfunna – var helt uaktuelt. Gledelig nok har også mange kommuner sagt det samme.

For et par tiår siden gikk fiskerinæringa nærmest over natta fra å være en næring med statsstøtte til en næring som fullt og helt måtte skape sin egen lønnsomhet. Fiskerne klarte denne omstillinga på en imponerende måte. Men det er ingen grunn til å legge på næringa ei ekstra bør. Fiskeflåten har behov for den kapital som de klarer å bygge opp for å skape trygge og attraktive arbeidsplasser. Det er bra for kysten og og for ringvirkninger i kystsamfunnene, slik det er bra for norsk økonomi.

I løpet av de siste årene er mange fiskeripolitiske spørsmål avklart. I forrige stortingsperiode ble viktige rammeverk som deltakerloven, havressursloven og fiskesalgslagsloven konfirmert. Det betød, og betyr fortsatt, at fiskerne bl.a. skal ha minst 50 prosent av eierskapet i fiskefartøy og fangst-/kvoterettigheter. En slik eierforutsetning er viktig for nærheten mellom kapital og daglig drift, og legger grunnlag for mangfold og spredt eierskap til fiskefartøy. Det er også bred politisk enighet om at Norge skal ha en bredt sammensatt fiskeflåte – alt fra de minste kystfiskefartøy som fisker kystnært til de større havgående fartøy med mange arbeidsplasser ombord. Alle deler av næringa er like viktig. Venstre har understreket dette, også fordi en differensiert fiskeflåte vil dekke behov som de ulike mottaksanleggene har langs kysten.

Basert på et forutsigbart politisk rammeverk som bør stå seg lenge, kombinert med en havforskning av ypperste klasse, reint hav og en ressursforvaltning basert på bærekraft, har norsk fiskeflåte og norske fiskerier de beste muligheter.

Så langt har jeg pekt på forhold og betingelser som er på plass, og som det ikke må rotes med. Det er imidlertid ett tema som trenger mer plass i den fiskeripolitiske debatten. Konkurrerende bruk av havet.

Havvind presser seg på som en betydelig konkurrent om plass i havet. De mest attraktive områdene for havvind er gjerne de viktigste områdene for fiskeriaktivitet. Fiskerne har kjempet en hard kamp med olje- og gassvirksomheten de siste tiårene. Det er ille om samme bit-for-bit-kamper skal føres mot vindkraft til havs. Med den interessen og de planer for havvind som har kommet opp det siste året, er det nødvendig med en stortingsmelding som tar for seg konkurransen om attraktive havområder. Politikere kappes om å fortelle hvor viktig havrommet er for nye arbeidsplasser, norsk økonomi og velferd. Da er det på sin plass å komme fram til godt begrunna kjøreregler for bruken av havet. Fiskerinæringa handler om mat i et evighetsperspektiv. Derfor må den næringa påaktes spesielt.

Det vil komme bølgedaler for fiskeriene også etter denne dag. Vær og andre naturgitte påvirkninger er det lite å gjøre noe med. Derfor er det ekstra viktig med forutsigbare rammebetingelser der det er mulig. Det er viktig at lovverket i fiskeripolitikken ligger fast, at gyteområdene blir beskyttet og at havarealene ikke blir innskrenket for fiskeflåten. Stortingspolitikere har et spesielt ansvar, men også kommunepolitikere og fylkespolitikere må kjenne sin besøkelsestid i fiskeripolitikken.

Ordførere og andre kommunepolitikere på Nordmøre har tradisjon for å engasjere seg i fiskerisaker. Det er å så måte gledelig å registere at samarbeidsaktøren Nordmøre Fiskebåt AS på nytt vil ha daglig leder på full tid. Slikt samarbeid som Nordmøre Fiskebåt representerer, mellom kommuner og næringsliv, viser at en i tillegg til egen virksomhet ser muligheter og har ambisjoner i fellesskap.

Kommentarer til denne saken