Formålet med fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, som samferdselsminister Kleppa uttalte i 2010. Det er knapt noen som reiser hele strekningen, og fra Bergen til Trondheim langs E39 er det bare omkring 60 personbiler og 30 lastebiler som kjører hele strekningen på en gjennomsnittlig dag. Man bygger selvsagt ikke en ny E39 for en så liten trafikkmengde. Storparten av trafikken er lokal, akkurat slik som på de fleste delstrekningene på store stamveier.

Da bygges veien selvsagt for lokaltrafikken. Av de som krysser Romsdalsfjorden passerer kun 40% Røbekk like øst for flyplassen i Molde, og bare 25% passerer Gjemnessundbrua. Møreaksen er den traséen som gir kortest reisetid for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden, og gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen. Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund, det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen. Og Møreaksen gir under 45 minutters reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

Teknisk krevende

Romsdalsfjorden inn mot Åndalsnes er definert som en hovedfarled. Slike farleder skal i utgangspunktet ha høyde 75 meter og bredde 400 meter. Dette er svært krevende teknisk for ei flytebru, og gjør at dette i praksis er urealistisk. Dette betyr at seilingsløpet må være nord for Sekken, ved Veøya. Kulturmyndighetene mener at dette vil ha store, negative konsekvenser for kulturverdier og landskap i Romsdalsbassenget. Dette gjør at heller ikke det er et realistisk alternativ. Romsdalsaksen som et oversjøisk alternativ er altså ikke realistisk.

Trafikkgrunnlaget forsvinner

Når broen over Langfjorden kommer, vil dessuten en stor del av trafikkgrunnlaget for Romsdalsaksen forsvinne. Dagens trasé mellom Åndalsnes og Molde vil da være ca. 12 km kortere enn Romsdalsaksen, når denne broen står ferdig. Om Romsdalsaksen er bygget, og Møre og Romsdal fylkeskommune har bygget bro over Langfjorden, da vil trafikken som kommer ned Romsdalen og skal på andre sida av fjorden (Molde, Nordmøre etc.) ikke velge Romsdalsaksen, med mindre de skal til Sekken. For alle andre vil det være bedre å velge Langfjordbroen framfor Romsdalsaksen. Går reisen motsatt vei, er konklusjonen selvsagt fortsatt den samme. For Møreaksen derimot vil broen over Langfjorden være et nyttig supplement, en bro Frank Sve (Frp) mener det er viktig å prioritere.

Mindre penger til andre veier

På tross av at både Veidirektoratet og flere ulike samferdselsministre gjentatte ganger har uttrykt tilfredshet med utredningene som har vært utført for de forskjellige alternative traséene, så hevder likevel tilhengerne av Romsdalsaksen at dette alternativet fortsatt ikke er skikkelig utredet, i sine stadig forsøk på å trenere Møreaksen.

Med Romsdalsaksen vil kostnadene til fastlandssamband for Aukra og Midsund påfalle Møre og Romsdal fylkeskommune. Disse ekstrakostnadene vil medføre mindre penger til andre veier i fylket. Begge disse fastlandssambandene er allerede inkludert i Møreaksen, og gir fylkeskommunen et enormt mye bedre økonomisk fundament enn ved Romsdalsaksen.

Som Nordmøre uten Krifast

Fortsatt ferge over Romsdalsfjorden er omtrent som Nordmøre uten Krifast, som Frp den gang kjempet mot. Ferger har en levetid på maksimalt 25 år. Med hyppige anbudskonkurranser og stadig bytte av fergeselskap med nybygde ferger, er utskiftingen i praksis mye oftere. Sett i forhold til levetiden for Møreaksen på trolig minst 100 år, vil miljøregnskapet for el-ferge komme dårligere ut enn for Møreaksen kanskje allerede etter 50 år, slik som for Bjørnafjorden sør for Bergen.

For å få mer energieffektive el-ferger fjernes baugporten, og da overøses ofte bilene med sjøsprøyt. Når fergeturen må etterfølges av en tur i vaskehallen for å fjerne sjøsalt fra bilene, da er fergene langt fra så miljøvennlige som de fremstilles. Møreaksen erstatter tre store fergesamband.

Jo tidligere Møreaksen påbegynnes, jo tidligere blir den ferdig, noe som gir flere år med økt samfunnsnytte for befolkningen.

Les også

Rushtrafikk og kø er eit problem

Les også

Møreaksen er gått ut på dato

Les også

Møreaksen – med fokus på de reisende