Kan noen ta til vettet mht. statsbudsjettet og E-39 vs Rv.70?

Dette mitt innlegg forutsetter at det i det hele tatt er mulig å flytte midler i et statsbudsjett fra en statlig eiet veg (europaveg) til en annen statlig eiet veg (riksveg). Går ikke det an når fornuften tilsier at det er riktig å gjøre det, er det i så fall svært galt etter mitt syn.

Noen må nå ta til vettet og få riktig prioritet av ytterligere vegutbedring/-utbygging på Nordmøre. Dette kan gjøres ved å endre statsbudsjettet noe på det forslaget som ligg inne ang. Norsk Transportplan (NTP), og der flytte midler fra E-39 over til riksveg 70 Krifast-Kristiansund! Slik det nå ligg an, er det ny del av E-39 forbi Batnfjordsøra, strekninga Astad-Bjerkeset som ser ut til å være prioritert. Dette har da den avgåtte regjeringa «fått til» gjennom ved at de åpnet for ei ombytting fra vegvesenets opprinnelige forslag om utbedringer på de to strekningene Fursetfjellet og Krifast-Øydegard, til da heller å anlegge ny veg Astad-Bjerkeset. Kostnaden samla på de to opprinnelige forslagene, skal visstnok være rundt 1,2 milliarder kroner!

Vanvittig bruk av penger

Foreløpig ser det da altså ut til at denne summen heller skal bli brukt på ny del av E-39 forbi Batnfjordsøra. Dette er en vanvittig bruk av penger på feil plass, da heller flere knutepunkt (vegkryss) og strekninger av Riksveg 70 mellom Krifast på Frei og Kristiansund (sør for Nordsundbrua) heller burde/må bli tildelt disse 1,2 milliardene. Noen av de knutepunkt og strekninger jeg vil påpeke til slutt i dette innlegget, er riktignok inne i den såkalte Bypakken for Kristiansund, men nå står kanskje den i fare for å bli droppet? Da er det riktig ille og enda mer urettferdig og uforsvarlig å prioritere E-39 gjennom Batnfjordsøra. Jeg har ved forsøk og utregning kommet til at en sparer mindre enn 2 minutt (!) ved å legge en 90/80 km/t veg gjennom Batnfjorden framfor å kjøre som nå, litt strekning med 90 fra Astad, ned til 70, 40, 70 og på Bjerkeset 60 km/timen. Klima- og miljøavtrykket ved 80/90 km/timen på ny veg vil vel være negativt i forhold til slik vegen er i dag. Ser en trafikksikkerhets- og kjøretidsmessig på det også, bør det ikke være tvil, om at de 1,2 milliardene heller må brukes på kryss og delstrekninger som nevnt, mellom Krifast og Kristiansund der trafikkmengden er og vil forbli langt større, samt flere fastboende som både benytter vegen kjørende, og ikke minst skal benytte/krysse disse som myke trafikanter.

Lite grundig behandlet

Kun ett forslag på ny vegtrase gjennom Batnfjord foreligger på kommuneplanas arealdel. Dette forslaget er ikke særlig grundig/demokratisk behandla. I ei kommuneplan kan en etter loven, legge inn flere alternative traseer/korridorer for evt. nye vegføringer, og det foreslo jeg for flere år siden, men det hjalp ikke. Underskuddet på deltakelse fra lokalbefolkningen/demokratiet, har resultert i at flere av oss i bygda og ellers i kommunen, går rundt med meninger om flere forskjellige alternativ til vegføring. Disse er grovt sett minst 4 traseer (alternativene 0, 1, 2, 3):

Alt.0: Beholde dagens E-39 gjennom sentrum via bl.a. Miljøgata, som Vegdirektoratet stod i spissen for rundt 1994. Det vil bli økning av trafikken gjennom Batnfjordsøra bl.a. grunnet fellessykehuset, men totaltrafikken vil likevel bli beskjeden i forhold til trafikken som myldrer mellom Rensvik på Frei og Kristiansund by. Gjennom Dalegata der «bypakken « har et annet alternativ som revolusjonerer dette belasta boligområdet, enten i en tunnel eller i dagen i ubebygd område, har ei trafikkmengde opp mot 8 ganger så stor som gjennom Batnfjordsøra!

Flere alternativer

Alt.1: Elvealternativet: Flere ønsker trase der dagens E-39 benyttes som nå på Astad, over brua Batnfjordselva bygd 1980 inntil Bunker Oil med ny rundkjøring like ved, følger så elva litt på østsida og går over i ny bru, deretter langs flatene/dyrkajorda på Harstad. Så sørover langs vestbredda, over elva i ny bru til Silset-Bjerkeset med tilknytning dagens E-39 ved nederste kryss til Åndal. (Forslaget må ikke forveksles med det tidligere forslaget fra vegvesenet om trase langs elva, helt og holdent på østsida.)

Alt.2: Gaupset/Kveksdalalternativet: Dette er et forslag jeg kom med hausten 2015 i Tidens Krav, der da traseen legges likedan på Astad og del av Harstad som den som er vist i kommuneplana, men derimot går øverst på Gaupset i nærheten av Kveksdalen før traseen går over flatene/dyrkajorda på Gaupset Bjerkeset i ei viadukt (bru på søyler over elva og landbruksarealene). Traseen tilknytes E-39 ovenfor dagens nederste kryss til Åndal, like sør for Flågåelva på Bjerkeset, slik at dagens kryss vil fungere under nyvegen omtrent som nå. Denne traseen (alternativ 2) vil og ta dyrkajord, men nok mindre enn den på kommuneplana. Den tar nok mindre areal på de best arronderte gårdene (de med minst helning). Viadukt over landbruksområder er mye brukt ute i verden, for at storparten av jorda under kan da drives fortsatt.

Alt.3: Kommuneplan-alternativet: Dette er et forslag som er identisk med mitt alt.2 fra Astad og sørover til Harstad, men går ned mot elva en god del tidligere enn alt.2 og har bru over til Silset, ikke som alt.2 Bjerkeset. Dette alternativet berører nesten ikke areal på Gaupset.

For ordens skyld, må jeg her bemerke at tross mitt etternavn Silset, har jeg ikke noen private interesser som blir berørt av noen av de fire alternativene! Det er kun tankene og bekymringen for Batnfjordsøra sin fremtidige evt. vekstkraft, og trafikksikkerhet/rettferdighet overfor en nabokommune i nordvest med langt flere beboere og trafikkmengder, som har vært mi ledesnor i dette mitt engasjement for omprioritering av de nødvendige milliarder som skal til. Men det føles og helt riktig å føye til at klima-/miljøavtrykket, samt å rasere minst mulig landbruksareal, også medvirker sterkt til mitt engasjement.

Dette var nok ang. «Batnfjordsvegen» som jeg altså ikke ønsker skal bygges nå, av de nevnte grunnene.

Nødvendige tiltak

Så over til mer detaljert hva som bør anlegges/bygges i stedet ved en ytterligere ombytting av midler fra E-39 i Gjemnes til Rv.70 i Kristiansund kommune.

- Dette er strekninger og vegkryss (nevnt nedenfor) som nå kan miste sjansen til å få penger («bypakken») til sårt tiltrengt opprusting/omlegginger. I tillegg har en strekningen Krifast-Prestmyra-Rensvik, med svært skumle bakketopper, smalere veg, manglende skikkelig sykkelveg og noen knappe svinger for fart 80 km/t. I tillegg er det nesten ikke belysning langs vegen. For min del har jeg endret min mening fra 2015, da jeg foreslo å få anlagt ny veg utenom Batnfjordsøra, etter mitt alternativ 2 for ny E-39 Astad-Bjerkeset, til nå å heller beholde dagens veg ved at vi, bl.a. forretningene trenger gjennomgangstrafikken, både for det lille mylderet med liv det genererer særlig i sommerhalvåret, samt ikke minst fornuften/rettferdigheten som en må appellere til ved heller å bruke milliarden med kroner og vel så det, på mer nødvendige tiltak på riksveg 70 Krifast-Kristiansund. Etter geografisk prioritering fra sør til nord er mine forslag slik:

1. Krabbefelt Fladsetsundet – Storbakken.

2. Utbedring av horisontal- /vertikalkurvaturer, samt bredde på Rv.70 Storbakken-Rensvik. Med andre ord bl.a. slakke ut svinger og fjerne bakketopper + belysning.

3. Anlegge sykkelveg langs riksveg 70 mellom Storbakken, til den knytes sammen sør for Rensvik.

4. Bygge rundkjøringen med vegløsninger på Rensvik. (Er ferdig regulert!)

5. Bygge rundkjøring i stedet for dagens meget trafikkfarlige Seivikakryss. For befolkningen på Aure/Tustna og Smøla, vil ei forbedring fra Seivikakrysset til Krifasttunellen på Frei, ha vel så bra virkning/forbedring av sikker og effektiv avvikling av trafikken til/fra et sykehus på Hjelset, som en ny veg forbi Batnfjordsøra.

6. Bygge planfri kryssløsning i stedet for dagens alt for liten rundkjøring på Løkkemyra. (Er også regulert, men plan er gammel og må vel oppdateres.)

7. Bygge ny riksvegstrekning i skjæring eller tunell mellom Vikansvingen v/Nordlandet gravsted og Nordsundet bru. (Har i prinsippet vært regulert siden 1965 (!), og strekningens 4. reguleringsplan er nå til godkjenning i departementet.)

Dette vil nok til sammen bli kostende over 1,2 milliarder, men en må begynne en plass. Hvilke tiltak/bygging en skal prioritere, må befolkningen i Kristiansund få uttale seg til, og bystyret sjølsagt bestemme. Jeg holder nå en knapp på å prioritere ny vegstrekning Vikansvingen - Nordsundet bru, og tenker da spesielt på beboerne/miljøet i den delen av Dalegata, som i så fall vil bli frigjort fra storparten av trafikken der.

Lykke til i forhandlingene med regjeringen, alle dere i SV.