I Tidens Krav kunne du nettopp lese om familien Bjørshol som fikk en regning på kr 18.530 for behandling av en byggesøknad for innvendig heis. Beløpet er basert på selvkostprinsippet. Dessverre er ikke familien alene om å stille spørsmål om kommunens tolkning av selvkostprinsippet.

Feie- og tilsynsgebyr

Etter en forespørsel til kommunen, fikk jeg 6. februar 2019 opplyst at de verken hadde hatt tilsyn eller feid pipen på huset til mine foreldre siden 11. september 2014. I samme forespørsel ba jeg om at beløpene som var betalt inn ble kreditert. Dette fordi kommunen verken hadde ført tilsyn eller feid pipen.

I sitt tilsvar skriver kommunen: «Feiervesenet drives til selvkost og kostnader fordeles jevnt over flere år. Dette medfører fremdeles årlig feieravgift selv om det ikke har vært feiing/boligtilsyn det året. Under ser du loggen vi har over feiinger på adressen.»

Urimelig argument

Pipen på huset er feid seks ganger siden 2001. Til høsten er det åtte år siden sist den ble feid. I perioden 2014-2022 er det betalt inn ca kr 5.400 til kommunen. For ingenting.

Jeg mener derfor at det er urimelig/galt av kommunen å bruke et argument som selvkost, når de faktisk ikke har utført noen tjenester i perioden.

På grunn av «min sak» og saken til Bjørshol, har jeg lest meg litt opp hva som er de generelle reglene rundt selvkost. Hovedutvalgsleder Bjarne Elde tolker tydeligvis departementets regelverk på en annen måte. Dette fremkommer i Tidens Krav 4. mai.

Alf Tømmervåg, Rødt, uttaler 4. mai i Tidens Krav at kommunen må søke en løsning for tilbakebetaling til de som har betalt overpris.

Dette er Bjarne Elde uenig i, og argumenter med at Kristiansund kommune ikke har store kasser med frie midler. Han sier videre at det kan oppleves urettferdig å betale for mye, men tilbakebetaling blir et vanskelig prinsipp. Man kan snu det på hodet og spørre om det er riktig at kommunen å komme etterpå og kreve etterbetaling fordi man ett år har funnet ut at man har tatt for lite, sier Elde.

Ingen grunn til bekymring

Men Bjarne Elde har ingen grunn til å bekymre seg. Retningslinjene for beregning av selvkost fra regjeringen ved kommunal - og moderniseringsdepartementet er entydig på hva som gjelder.

Retningslinjene; punkt 16: «Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultat, dvs. differansen mellom alle inntekter og kostnader i etterkalkylen, avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes mot et selvkostfond (ved underskudd) dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning».

Departementet skriver at hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond (altså ikke noe kommunen selv kan velge om de vil ha eller ei). Dersom Kristiansund kommune har opprettet dette fondet, bør Alf Tømmervågs ønske om etterbetaling ikke være noe problem for kommunen å etterfølge.

Skal tilbakeføres

Videre sier retningslinjene; punkt 17: «Et positivt selvkostresultat (overskudd) tilbakeføres som hovedregel til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år.»

Retningslinjene; punkt 2.1 – gebyrhjemler, står følgende:

«Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning».

Hva er så kommunens selvkost for feietjenesten?

Kristiansund kommune har 4.784 eneboliger og 1.626 leiligheter (tar utgangspunkt i at 1/3 av leilighetene har pipe). Jeg har benyttet kommunens egne satser. Med antall boenheter og kommunens satser, vil kommunens inntekter være ca. kr 3. 534 396 pr år. Er dette selvkosten til kommunen for to ansatte med bil, kontorplass og utstyr etc, eller er den mindre? Er kostnaden mindre, skal dette beløpet ifølge departementets retningslinjer, tilbakebetales brukerne av tjenesten.

Plan- og byggesaksbehandling (Plan - og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.

Det skal også gjelde her.

Generasjonsprinsippet

Retningslinjene; punkt 3 – Selvkostprinsippet, står følgende:

Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.

Avslutningsvis vil jeg nevne hva som gjelder for feiegebyrer i Oslo.

I Oslo koster et tilsyn av skorstein kr 214 pr år inkl mva. Feiing av skorstein koster kr 1.250,- inkl mva, og betales etterskuddsvis dersom det er behov for feiing. Kan dette prinsippet også gjøres gjeldende for Kristiansund kommune? Da vil også punkt 3 i selvkostprinsippet bli ivaretatt ( … tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytt av tjenesten).

En grundig gjennomgang av alle inntekter og utgifter relatert til selvkost er nødvendig. Dette vil være en bra start for å gjenoppbygge tilliten til kommunens administrasjon og politikere.

Les også

Gebyrene må ned