Over mange år har Rødt Kristiansund fra sine plasser i bystyret tatt opp spørsmålet om barnetrygd i forhold til sosialhjelp og økning av satsene for sosialhjelpen. For vårt vedkommende er disse spørsmålene knyttet til å gi en håndsrekning til de minst bemidlede for å møte en tung hverdag.

Bystyret og byens befolkning har fått presentert en gjennomgang av folkehelsen, og for å sitere direkte fra denne undersøkelsen:

«Tallene for Kristiansund viser at det har blitt mange flere i aldersgruppen 0 – 17 år som lever i lavinntektsfamilier i perioden 2014 – 2018. Nærmere bestemt har denne gruppen økt med 40 personer i løpet av disse årene. Vi ser denne økningen både i fylke og landet for øvrig, og en vesentlig del av disse barna er familier med innvandrerbakgrunn. Vi vet lite om hvordan lav inntekt i familien påvirker barns helse, men studier som har fulgt samme barn over tid, viser til at barn har flere symptomer på psykiske problemer når familien har dårlig økonomi, og færre symptomer når familien har god økonomi. Det vises til at lav inntekt fører til stress i hjemmemiljøet som igjen øker nivåer av konflikt, kaos og uforutsigbarhet (Folkehelseinstituttet). Fra Ungdata undersøkelsen i Kristiansund, 2014, rapporterte flere ungdommer om psykiske plager der familien har hatt dårlig råd de siste to årene.»

Det har en prislapp å gjøre noe med dette, og Rødts spørsmål ble besvart i forbindelse med budsjettet for 2019.

Vårt utgangspunkt er å bidra til fattigdomsbekjempelsen i Kristiansund over kommunebudsjettet i en tid hvor vi har en aggressiv høyreregjering, som rent faktisk vil øke forskjellene i Norge for å gi mer av verdiskapingen i Norge til sine milliardærvenner. I kommuner hvor det nøkternt sett burde være et flertall som kunne vise klør mot høyrepolitikken, kan det pekes ut en annen retning enn å ligge flat for høyrepolitikk. Etter valget er det også å forvente at en ny regjering øker innsatsen overfor kommunene, slik at handlingsrommet for bedre velferd og fattigdomsbekjempelse blir større.

Et flertall bestående av AP/SP/H avsto fra å ta denne kampen, noe som forteller mer om dem enn hva det forteller om Rødt.

Hva det vil koste å holde barnetrygd utenfor sosialhjelp i Krsitiansund:

Rådmannen redegjorde for dette i sak 19/41 , behandlet i bystyret 18.6.2019.

Tar vi utgangspunkt i tallgrunnlaget for 2018, vil dette medføre en merutgift for kommunen pålydende kr 5,2 mill. Da er det forutsatt utbetaling for 12 mnd, samme antall familier med barn og samme antall barn i barneflokken.

Kostnad ved å innføre SIFO-satser i Kristiansund:

Rådmannen redegjorde for dette i sak 19/41 i Bystyret 18.06.

Tar vi utgangspunkt i utbetalingene i 2018, vil dette medføre en merkostnad for kommunen på ca. kr 2,6 millioner kroner.

Samlet kostnad på årsbasis 7,8 millioner

Forslag til sak 32/21 Budsjettrevisjon 2021:

SAK 32/21 - Forslag til budsjettrevisjon fra 1.juli 2021:

Kostnad med å holde barnetrygd utenfor sosialhjelp 2,6 millioner

Inndekning: Dekkes ved mindreavsetning til disposisjonsfond

SAK 32/21 Forslag til budsjettrevisjon fra 1.juli 2021:

Kostnad ved å innføre SIFO-satser 1,3 millioner

Inndekning: Dekkes ved mindreavsetning til disposisjonsfond

Rødt vil ta med spørsmålet inn i bystyrets behandling av revidert kommunebudsjett.

Vi velger å utfordre AP/SP å bidra til kampen mot den økonomiske og politiske høyrepolitikken.