Nav har lagt fram statistikk som viser at det er lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal. På fylkesnivå viser tallene at det er 1,5 prosent som er helt arbeidsledige, noe som er hakket lavere enn landsgjennomsnittet. Kristiansund er akkurat på landssnittet, med 1,6 prosent.

Flere Nordmørskommuner kommer svært godt ut av gjennomgangen, som viser at både Smøla, Aure, Tingvoll og Surnadal har mindre enn ett prosent full arbeidsledighet.

Stor reduksjon i langtidsledige

Fylkesdirektør Stein Veland i Nav melder at færre og færre er arbeidssøkende lenge.

– Det har vært stor reduksjon i antall helt ledige som har vært arbeidssøkere lenge. I januar 2022 var det 1 141 av de helt arbeidsledige som hadde vært arbeidssøker i minst et år, mens det i juni er 698. Blant de helt ledige som har vært arbeidssøkere i minst 6 måneder er reduksjonen fra 1 557 til 1054 i samme periode, sier Veland.

– Det er også færre unge som er helt ledige. I aldersgruppen under 30 år er det en nedgang fra 813 i januar til 569 i juni. Det er nå 183 helt ledige under 30 år som har vært arbeidssøkere i over 6 måneder, mot 258 i januar, sier Veland.

Ved utgangen av juni 2022 var 3 758 arbeidssøkere registrert som helt eller delvis ledige, eller som deltakere i et arbeidsmarkedstiltak i Møre og Romsdal. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. 287 av arbeidssøkerne er personer som er permitterte, opplyser NAV.

Av byene Kristiansund, Molde, og Ålesund har både Kristiansund og Ålesund 1,6 prosent helt ledige, mens Molde kun har 1,2 prosent helt ledige.