Til nå har Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2016 156 millioner kroner til det treårige forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester. Dette til 6 kommuner. Dette er penger som kunne ha gått til økt grunnbemanning, kompetanseheving, vedlikehold med mere. 156 millioner kroner som FrP har fått for å leke seg med kunne vært omsatt til 150 nye omsorgsplasser eller 240 årsverk.

Helsedirektoratet har evaluert ordningen og blant annet kommet fram til:

* Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper. De fire A-kommunene har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 til 2017.

* Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er lite som tilsier at forsøket har svekket kommunenes langsiktige dreining mot hjemmebaserte tjenester.

* Betydelig økning i kostnader for sykehjem. Selv om kommunen satser mer på hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per oppholdsdøgn økt med over 20 prosent fra 2015 til 2017 i A-kommunene.

I tillegg er det ikke gitt som resultat at ikke flere brukere har fått noe tjenestetilbud.

Prosjektet som er et av FrPs hjertebarn skulle omfatte 20 forsøkskommuner i utgangspunktet. En etter en kommune trakk seg fra forsøket. Etter hvert gjensto 6 kommuner. De aktuelle forsøkskommunene får betalt av staten gjennom en sum stykkpris for en sykehjemsplass og en annen sum for omsorg i hjemmet.

De statlige ekstraoverføringene til de aktuelle kommunene har økt med 23 prosent. Kommunene har gått «betydelig» i pluss som følge av denne spesielle modellen for finansiering, samtidig som kostnadene til tjenestene har økt.

Det er snakk om to modeller:

Modell A: Tjenestene skal utføres etter statlige tildelingskriterier, statlig finansiering og prismodell.

Modell B: Kommunen får et statlig øremerket tilskudd og bestemmer selv hvordan de vil drifte eldreomsorgen. Eventuelle overskridelser utover tilskuddet betales av kommunen selv. Denne modellen avvikles i 2019.

Tall og konklusjoner tatt blant annet fra Helsedirektoratets evaluering av ordning.