Smøla næringsforening vil advare mot forslaget fra regjeringen om en ny fordeling av midlene i Havbruksfondet for oppdrettskommuner. Regjeringen ønsker å ta penger fra kommunene og overføre dem til staten. Det er et kraftig slag mot oppdrettskommunene, og det vil gjøre det vanskeligere å skape ønsket vekst i oppdrettsproduksjonen framover.

I dag går det auksjonsinntekter fra salg av nye konsesjoner og vekst i eksisterende konsesjoner inn i Havbruksfondet. Det har vært ført en lang kamp fra oppdrettskommunene for å få en andel av verdiskapningen fra oppdrettsnæringen. Endelig så det ut til at man hadde funnet en god modell som alle parter kunne akseptere. Med det nye forslaget om en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen som regjeringen har fremmet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB), er det skapt ny usikkerhet langs kysten.

Regjeringens foreslåtte omlegging går fra auksjonsinntekter ved vekst til produksjonsavgift per kilo i eksisterende konsesjoner. I tillegg foreslår regjeringen at inntektene dette skaper, skal omfordeles, slik at staten får mer og kommunene får mindre. Dette vil føre til store inntektstap for kommuner og fylkeskommuner.

I dag fordeles inntektene fra salg av nye laksekonsesjoner og vekst i eksisterende konsesjoner mellom kommunene (70 %), fylkeskommune (10 %) og staten (20 %). Pengene til kommuner og fylker fordeles gjennom det såkalte Havbruksfondet.

For 2020 beregner regjeringen at dette vil gi inntekter på noe over 5 milliarder kroner.

Kommune og fylkene sin andel vil med gjeldende regel være at de skal ha 80 prosent av dette. Det vil si 4 milliarder kroner. I statsbudsjettet foreslår regjeringen altså å fjerne denne ordningen fra og med 2020 og heller gi kommunene og fylkene 1 milliard i 2020 og 2021.

Dagens systemt ville for eksempel gitt Smøla en utbetaling på 68 millioner. Med det nye forslaget fra regjeringa vil utbetalingen derimot være ca. 20 millioner. Kristiansund kommune vil få sin andel redusert fra ca. 14,7 millioner til 4,3 millioner, og Aure får en forventet utbetaling redusert fra ca. 18,6 millioner til 5,5 mill. ifølge en oversikt fra Møre og Romsdal fylkeskommune. På Smøla bruker kommunen inntekten fra Havbruksfondet til vekstfremmende investeringer som kommer næringslivet til gode, som blant annet bredbåndutbygging og havneutbygging på Vikan.

Det er mange prinsipielle sider ved beskatning av denne viktige næringen, og det er gode argumenter både for og mot. Forslaget om en såkalt ressursrenteskatt til staten ble lagt bort av regjeringen. Det forslaget som kommer nå, kan ikke sees på som annet enn en delvis omkamp. Smøla næringsforening vil sterkt påpeke at når oppdrettsnæringen først skal skattlegges, vil det være urimelig om ikke en betydelig andel av inntektene blir igjen i de kystkommunene som er vertskommuner og legger til rette for den veksten alle ønsker. Nå kutter regjeringen i disse kommunenes andel. Det er uakseptabelt.

Smøla næringsforening støtter lokale politiske myndigheter som har gått hardt ut mot saken, med ordfører Svein Roksvåg i spissen. Vi er glade for at også fylkesordføreren vår har reagert kraftig. Nå ber vi om et svar fra våre lokale stortingsrepresentanter på Mørebenken om hvordan de stiller seg til regjeringens forslag.