Det var veldig kjekt å få være med i debatten på mandag som Pensjonistforbundet arrangerte på Barmanhaugen. For KrF handler alderdommen om at hver enkelt skal få leve hele livet.

KrF vil tenke nytt om eldreomsorg og seniorpolitikk. Visjonen er at Norge skal være verdens beste sted å bli eldre.

Nordmenn er friskere og lever lenger enn før. De fleste eldre er aktive deltakere i samfunnet, og mange bidrar med stor frivillig innsats i sine nære fellesskap. Dessverre ser vi samtidig tegn til økende utenforskap og ensomhet. Derfor må vi skape møteplasser for eldre, styrke samspillet mellom generasjoner, og anerkjenne og ta i bruk de eldres samfunnsbidrag.

I et aldersvennlig samfunn må samfunnet tilrettelegges og tilpasses den enkeltes behov for fellesskap, aktivitet og trygghet. KrF vil legge til rette for at eldre kan leve et aktivt liv gjennom å ta i bruk eldre som en ressurs. Om sykdom og skrøpelighet rammer, så skal den enkelte oppleve god omsorg i tråd med egne behov. Den offentlige omsorgen må styrkes og forbedres. Men også den uformelle omsorgen og frivilligheten er en viktig del av løsningen for en varm og trygg omsorg for våre eldre.

Fantastisk tiltak

Mange pårørende gjør en viktig innsats og er en stor støtte for familiens eldre. Dette kan ikke erstatte helsefaglig hjelp, men det er en uvurderlig omsorg som er verdifull i seg selv og som kan gjøre at behovet for andre tjenester kan komme noe senere.

KrF anerkjenner og verdsetter innsatsen pårørende legger ned. Mange opplever en ny tidsklemme midt i livet når foreldrene blir eldre. Vi må anerkjenne og verdsette omsorgen pårørende gir mer enn i dag. Derfor vil KrF ha en egen pårørendestøtte, en kontantstøtte for pårørende til eldre med omsorgsbehov på 7500 kroner i måneden.

Kontantstøtte for eldre er et fantastisk tiltak, den kan gjøre at eldre som ønsker det kan bo lengre hjemme, og den fornyer eldreomsorgen.

Et viktig poeng her er at denne pårørendestøtten ikke skal erstatte helsetjenester fra det offentlige. I tilfeller der den eldre mottar helsetjenester som følge av statlige ordninger eller kommunale vedtak, skal disse fortsatt ivaretas av det offentlige. Dette er uavhengig av om den eldre bor tett på sine pårørende eller ikke.

Ensomhet og depresjon

Andre partier peker på en ensretting, hvor kommunene skal få stadig mer ansvar. KrF mener at det er en mer moderne løsning å legge opp til økt valgfrihet, både ved å sikre ideelle og private tilbud, og å verdsette og tilrettelegge for den uformelle omsorgen i større grad.

KrF vil også innføre avlastning på resept for pårørende til eldre med omsorgsbehov. Flere eldre står i en omsorgssituasjon for personer med demenssykdom eller andre alvorlige sykdomsforløp. De er både pårørende og omsorgspersoner, og trenger derfor hjelp til avlastning slik at de kan fortsette å stå i en krevende omsorgssituasjon over tid. For eldre utenfor arbeidslivet er det for dårlige rettigheter for avlastning.

Et betydelig antall eldre opplever ensomhet og depresjon. Det kan være som følge av funksjonstap, sykdom eller som følge av tap av livspartner eller venner i alderdommen. Et stadig mer teknologibasert samfunn kan forsterke ensomhet og hverdagsutfordringer. KrF går til valg på en egen inkluderingspakke for eldre.

Vil tenke nytt

Vi vil styrke matgledekorpsene og «spisevenner» slik at også hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem får noen å spise måltider med. Vi vil styrke frivilligheten, seniorsentrene og andre lavterskeltilbud som gir sosiale treffpunkt og aktivitetstilbud til eldre. Vi vil tilby flere kurs og arenaer for opplæring i digital kommunikasjon. Vi vil sikre alternativer for de som ikke vil benytte seg av digitale løsninger.

Alderdommen handler først og fremst om å leve. KrF vil tenke nytt om eldreomsorg og seniorpolitikk. Visjonen er at Norge skal være verdens beste sted å bli eldre.

Les også

MDGs eldrepolitikk

Les også

Avlastning på resept

Les også

Ti løfter til eldre som vil bo hjemme