Gå til sidens hovedinnhold

Er vi villige til å akseptere kutt ved alle skolene for å opprettholde barneskolestrukturen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur besluttet 4.november å utsette behandling av foreslåtte skolestrukturendringer. De ønsket en informasjonsutveksling om økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser og innhenting av høringsuttalelser. Utvalget oppfordret tillitsvalgte, ansatte, foreldre og elever til å komme med innspill i saken. Utdanningsforbundet ved Atlanten ungdomsskole ønsker med dette å uttale seg i saken.

Vi mener at alle konsekvenser ved rådmannens forslag må belyses bedre. Konsekvensene ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene har allerede fått mye oppmerksomhet og spalteplass. Men hva med konsekvensene ved at de ikke blir gjennomført? Det ser nemlig ut til å råde en oppfatning blant mange av at «dette angår ikke oss», så fremt skolen vår ikke er direkte nevnt i strukturendringene. Slik vi har tolket administrasjonens uttalelser, er dette en misoppfatning. En misoppfatning som potensielt kan få alvorlig innvirkning på tilbudet til alle grunnskoleelever i kommunen vår.

Hvis det ikke gjennomføres endringer i dagens skolestruktur tyder alt på at det vil måtte kuttes kraftig ved hver enkelt skole. Da vil også den pedagogiske kvaliteten ved samtlige skoler i Kristiansund svekkes. Dette er ikke med på å skape gode skoler som er rustet for fremtiden. Snarere tvert imot. Vi oppfordrer hovedutvalget, politikerne, administrasjonen og media til å sette søkelyset på dette elementet, slik at alle som vil bli berørt får et helhetlig bilde av saken. For det er faktisk alle - ikke bare de som sogner til skoler som er foreslått eller allerede vedtatt nedlagt – som vil bli berørt. Er vi tjent med å svekke samtlige skoler? Er vi villige til å akseptere kutt i tilbudet ved alle skoler til alle av byens barn, for å opprettholde dagens drift av barneskolestrukturen? Og det inn i en høyst usikker fremtid? Dette er selvsagt et ømfintlig spørsmål, men vi mener at det må reises. Spesielt om vi ønsker et godt og likeverdig skoletilbud for alle grunnskoleelever i fremtidens Kristiansund.

Les også

Ber politikerne ta ansvar: – Vi gir bare jernet og ønsker oss desperat en ny skole

Les også

Reitan til foreldretalsmann Wiik: – Jeg kjenner også at det er demotiverende

Les også

Utdanningsforbundet ved Gomalandet skole: Sørg for lik lærertetthet

Les også

Vil investere 2,2 milliarder i nybygg: – Vi klarte å få inn noe som vi trodde var helt umulig

Les også

De folkevalgte ber barna om å bidra til å løse kommunens økonomiske kabal

Les også

De tre barna må til tre ulike steder hvis kuttforslag vedtas: – Vi håper vi blir hørt

UDF ved Atlanten ungdomsskole mener videre:

· Det må i større grad løftes frem at å bevare dagens barneskolestruktur vil innebære et spleiselag. Alle kristiansundsskolene må ta regningen, og det vil ramme og svekke tilbudet for alle grunnskoleelever i kommunen. Både nåværende og fremtidige.

· Vi ønsker en kostnadsfordeling pr. elev ved den enkelte skole som er så lik som mulig innad i kommunen. Her er det relevant å beregne hvordan dette regnestykket vil se ut i fremtiden, spesielt med tanke på SSBs befolkningsprognoser.

· I likhet med kostnadsfordeling, bør lærertetthet i kommunens barneskoler være så jevn som mulig uavhengig av postnummer og fremtidige skolekretsgrenser.

· Som en av tre MOT-skoler i Kristiansund er vi opptatt av at dette tilbudet videreføres. MOT-programmet når i dag ut til alle ungdomsskoleelever i Kristiansund. Det er forebyggende og med på å skape bedre klassemiljø og et varmere samfunn.

· Vi frykter at MOT-programmet blir en salderingspost om en ikke makter å gjennomføre tiltak som gir de nødvendige innsparingene. Vi oppfordrer beslutningstakerne til å verne om programmet.

Ansatte ved Atlanten ungdomsskole erkjenner de økonomiske utfordringene kommunen står i, og har forståelse for at inngripende tiltak i dagens skolestruktur må vurderes. Det er ikke rom for ytterligere innsparinger i daglig drift ved vår skole, uten at dette vil svekke kvaliteten for både elever og ansatte. I tiltak som skal generere innsparing er det viktig å tenke langsiktig, og sørge for likeverdige og gode tilbud til alle barneskoleelever som sogner til vår ungdomsskole.

Kommentarer til denne saken