Trehusmiljøet på Øra i Surnadal er med i et samarbeidsprosjekt i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sammen med Riksantikvaren NIKU (Norsk institutt fir kulturminneforsking) og kommunene Ørsta, Surnadal og Hustadvika, blir samarbeidet et pilotprosjekt på landsbasis.

Bakgrunnen for prosjektet er at kulturmiljø kulturminne blir utsett hyppigere for hendelser av ekstremvær. Stigning i havnivå, kraftigere kysterosjon og økt nivå for stormflo vil påvirke kulturmiljø og -minne i utsatte områder langs kysten under vann.

Prosjektet får 390.000 kroner fra Miljødirektoratet, hvor midlene skal gå til å øke kunnskapen om klimatilpassing.

Dette er kulturmiljøene som er plukket ut til prosjektet:

  • Det tette trehusmiljøet på Surnadalsøra i Surnadal
  • Setermiljø i Ørsta kommune
  • Kystmiljø i Hustadvika kommune

I prosjektbeskrivelsen skriver fylkeskommunen blant annet dette om bakgrunnen for søknaden om midler:

«God kjennskap til kulturmiljøenes tilstand, sårbarhet og risiko for skader er en forutsetning for å kunne ivareta kulturmiljø og iverksette nødvendige tilpasningstiltak. I dag er kunnskapen om klimaendringenes konsekvenser for mange kulturmiljø mangelfull, og det er usikkerhet knyttet til hvordan forvaltningen på best mulig måte kan tilpasse seg endrede klimaforhold. Manglende tilstandsvurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) kan føre til at nødvendige tiltak ikke blir gjennomført, eller at det gjennomføres tiltak som øker risiko og sårbarhet.»

Prosjektet skal kunne bidra til erfaringsutveksling og å utvikle en arbeidsmetode og praksis for hvordan man best kan jobbe med kulturmiljø og klimatilpassing – også til nytte for kommuner og fylke.

Miljødirektoratet ga til sammen 6,4 millioner kroner til 19 prosjekter over hele landet.

– Det er mye å vinne på å være tidlig nok ute med arbeidet med klimatilpassing, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.