Er det grunnlag for å si at Ap og Sp er næringsfiendtlig?

Bjarne Elde (AP) og Steinar Høgsve (SP) er to mektige herrer i byen vår. Som leder og nestleder i det kommunale plan- og bygningsrådet innehar de mye makt.Samtidig som AP og SP har flertall sammen i kommunestyret og at de begge sitter som gruppeledere i sine respektive partier, ser alle at det er her makta sitter. De kan selvfølgelig dekke seg bak at «slik er demokratiet» og sitere tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sin uttalelse om at «det er makta som rår», men da blir det merkelig når de påstår «å ha drøftet saken grundig» og videre at de «som ja-kommune for våre innbyggere og næringsliv» har vektet flere hensyn.

Om man går til sakspapirene i endringsforslag nr. 22 som omhandler dette området, kan en lese forslaget til AP og SP:

«I dette området har boliger og industri levd inntil hverandre i årtier, og boligeierne har ikke klaget på naboskapet. Boligeierne ytrer sterkt ønske om fortsatt å bo i dette bomiljøet og ønsker å kunne utvikle sine boliger innenfor gjeldende lovver» og videre at «En eventuell endring av hele arealet til (framtidig) næringsformål vil medføre verditap på boliger og medføre sterke begrensninger på videre utvikling av den enkelte bolig PS en fortsatt sameksistens kan medføre at boliger i ytterkanten blir oppkjøpt av næringsaktører i området, med sikte på utvidelse av deres aktivitetsområde».

Ikke ett ord om næringslivets behov, ikke en gang i denne korte begrunnelsen er næringslivets ønsker kommet til uttrykk, og ikke en eneste gang har SP og AP vurdert fremtidsperspektivene for å utvikle arbeidsplasser i byen vår.

På toppen av dette ser de ikke eller evner ikke å se, at det er sammenhengen i området som er verdien og løsningen på de trafikale utfordringene.

Det er mye næringspolitikk i plan- og bygningsrådet, de er premissleverandører for de klyngene som kan utvikle seg. Kommuner annekterer ikke eiendom, kommuner eksproprierer til samfunnsmessige formål og betaler markedspris. Dette vet Elde og Høgsve utmerket. I dette tilfellet har AP og SP vektet saken slik at bevaring av naust og eldre boliger i vår by, er viktigere enn servicenæringen for oppdrettsbransjen i vår by. Begrunnelsen over viser hvor ensidig og subjektivt SP og AP jobber.

Og til dere mektige herrer: Høyre følger ikke bare med i timen, men også i tiden!

Les også

Feige politikere som bevisst saboterer byens næringsliv

Les også

Høyre annekterer privat eiendom