Hannah Gitmark, fagsjef hos Tankesmien Agenda, hadde en kronikk i Dagsavisen 28.02.21 med tittelen «Et bedre Norge på den andre siden». Der påpekte hun det faktum at denne krisen synliggjør at vi «IKKE sitter i samme båt», gjennom denne «stormen» av en pandemi-krise.

Samtidig vet vi at på andre siden av pandemien ligger et arbeidsliv med nye utfordringer og store endringer. For å møte disse trenger vi en forståelse for at vi trenger et sikkert, inkluderende og trygt arbeidsliv som fremmer produksjon, evne til omstilling, aktive medarbeidere og en velfungerende velferdsstat.

Et uorganisert, usikkert og fragmentert arbeidsliv gagner kun de som ønsker mer for seg selv uten ønske om å tilføre hverken arbeidstakere eller samfunn mer enn de absolutt må. I våre naboland øker andelen deltidsstillinger. Den utviklinga må vi bekjempe.

Tillit til at samfunnet fungerer til alles beste er avgjørende for en velferdsstat. Når en under en slik krise ser at bedrifter mottar store overføringer uten noen betingelser, mens en arbeidstaker som har tatt etterutdanning ikke får dagpenger under permittering på grunn av fem dager for mye på skolebenken, reduseres tilliten til systemet.

For å sitere Hannah Gitmark som skrev det så godt, at det «... trengs politikere som bruker trepartssamarbeidet aktivt på enda flere områder enn i dag...».

Vi krever at statens institutter blir satt i stand til å gjøre den oppgaven de er satt til. Folkehelseinstitutt, smittevern og kommuner må få ressurser slik vi kan være godt forberedt før neste krise. NAV må få ressurser til å oppfylle sin misjon, blant annet: - flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad og et velfungerende arbeidsmarked.

Nytt flertall på stortinget etter høstens valg vil sikre vår påvirkningsmulighet og sørge for at flere av oss «sitter i sikre livbåter» når neste storm treffer.