En av Sosialistisk venstrepartis store seire i budsjettforhandlingene med regjeringen, er å starte jobben med å kaste ut kommersielle aktører fra velferdstjenestene. Manglende gjennomslag på dette området skal vist være en av årsakene til at Sosialistisk venstreparti brøt forhandlingene om deltakelse i regjering, men nå er de åpenbart blitt hørt.

Nå skal et offentlig utvalg utrede hvordan kommersiell drift kan utfases, og legge fram en såkalt nullprofittmodell for hver sektor.

Motstand mot private velferdsaktører er blitt en viktig kampsak for venstresidepartiene Sosialistisk venstreparti og Rødt, som har fått en merkbar mer hørbar stemme i den politiske debatten.

Vederstyggelighet?

I dag er det mange offentlige tjenester som utføres av private. Store konsulentselskaper lager reguleringsplaner, drifter it-systemer og utfører en rekke tjenester. Ingen reagerer på at private entreprenører måker snø eller vedlikeholder veier. Ingen bryr seg nevneverdig om de tjener penger på det eller ikke, selv om det er skattebetalernes penger. Ei heller om tjenesten utøves av en liten lokal bedrift eller av et stort konsern.

Men når det kommer til velferdstjenester som sykehjem og barnehage, er situasjonen en annen. Her fremstilles det av venstresiden som en vederstyggelighet at private driver og tjener penger på tjenestene. Retorikken som Rødt lenge har drevet med har vært smittsom.

Les også

SV og barnehagene

Negative merkelapper som «velferdsprofitører», «barnehagebaroner» og «bestemor på anbud» sitter løst. Ingen snakker om «It-baroner» og entreprenør-profitør, selv om det ligger store penger her.

Gode å ty til

I mange tilfeller har private aktører vært gode å ty til. Ikke minst har vi sett det under pandemien. Private har vært en verdifull bidragsyter for blant annet raskt å få opp testkapasiteten. For å nå målet om full barnehagedekning, ble private barnehager regnet som avgjørende.

Når man aksepterer at private kan være et supplement og gode å ha i nøden, undervurderer man at private alternativer er en verdi i seg selv.

Det at folk flest kan velge blant flere tilbydere, offentlige eller private er en verdi i seg selv. Vi gjør mange valg i det daglige, mellom flere tilbydere. Når det gjelder omsorg og helse, det aller viktigste for oss alle, nei da skal vi ta til takke med det sosialistene tilbyr.

Ikke bare gjør de private aktørene offentlig sektor mer konkurransedyktig. Det er viktig at samfunnets ressurser skal brukes best mulig, også når det er det offentlige som bruker pengene.

Vanskelig å finne balansen

Kapitalismen har det med å virke, på godt og vondt. Det er nok heller ikke så lett å finne den gode balansen mellom offentlig og privat drift.

Noe er uansett galt når man kan gå med store overskudd på å drive tjenester som barnehage og sykehjem. Og da er ikke nødvendigvis bare de private som gjør noe galt.

For noen er det åpenbart ideologisk begrunnet at staten skal gjøre alt. Selv om det er velment, trenger det slett ikke være en velsignelse for alle som ønsker en sterk, omstillingsdyktig og velfungerende offentlig sektor.

Les også

Sanninga om PBL-aksjonen

Les også

Skattepengene skal gå til bedre og billigere barnehager – ikke profitt

Les også

Uten private barnehager hadde vi aldri klart full barnehagedekning