Venstre er utålmodig når det gjelder fremdrift i saker som angår utvikling av SNR Kristiansund. Vi er derfor svært glad for at bystyret i sin budsjettbehandling 16.desember ga full tilslutning til at vårt verbalforslag enstemmig ble vedtatt oversendt til Hovedutvalg helse, omsorg, sosial for videre behandling. Teksten som sendes over har følgende ordlyd:

- Vi skal innta en proaktivrolle i utviklingen av SNR Kristiansund, sier vi i Kristiansund kommune sin handlingsplan for 2022-2025 på s.60. Venstre mener at administrasjonen snarest må legge frem en konkret fremdriftsplan for dette arbeidet.

Målet må være at best mulig faglig kompetanse sikres til SNR Kristiansund innenfor de spesialitetene som skal ligge her.

Det må svares ut hvilke tjenester mener vår kommune at SNR Kristiansund skal ha, hva de andre kommunene med nedslagsfelt SNR Kristiansund mener, og hvilke tjenester har Helse Møre og Romsdal så langt tenkt lagt til SNR Kristiansund.

Det må tydeliggjøres hvordan samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste skal realiseres med vekt på å videreutvikle mellomnivået, hvordan tverrfaglighet realiseres, og hvordan vi kan oppnå rekruttering gjennom gode praksisplassordninger.

Administrasjonen bes legge frem en konkret plan for å nå målet om å være proaktiv i utviklingen av SNR Kristiansund som svarer ut punktene over, og angi tidsplan og hvilke ressurser som trengs.