FrPs olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg varslet nylig at de vil tilby 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i årets konsesjonsrunde for såkalte forhåndsdefinerte områder. 33 selskaper har fått andeler i tillatelsene som både er i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det er ny rekord i antall tillatelser, og det vitner om en offensiv energipolitikk og en bransje som har tro på framtiden.

Dette er svært gledelig og meget viktig. Etter at Johan Sverdrup- og Johan Castberg-feltene er bygget ut er det ingen virkelig store utbygginger og investeringer på norsk sokkel. For at vi skal holde aktiviteten oppe er vi nødt til å ha høy aktivitet innen både ny utvinning og leting.

Dette handler om norske arbeidsplasser, om Norges desidert viktigste næring og en av grunnsteinene for velferdsstaten vår. Om vi ikke holder aktiviteten oppe nå, så vil vi straffes fem til ti år fram i tid.

Hele 170.000 personer er i dag direkte eller indirekte involvert i petroleumsvirksomheten i Norge. Kompetansen og konkurransekraften i næringen gir også positive ringvirkninger til andre næringer.

Siden norsk oljevirksomhet startet for 50 år siden har denne bidratt med 14.000 milliarder kroner i verdiskaping – det er mer enn ti norske statsbudsjett.

I år ventes statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten å beløpe seg til rundt 286 milliarder kroner – det tilsvarer over 50.000 kroner per nordmann, hver eneste en – fra ung til gammel.

Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to forskjellige konsesjonsrunder. Du har runden for såkalte forhåndsdefinerte områder, som er areal i de mest utforskede områdene på norsk sokkel – såkalt modne områder. Siden disse er godt kjent er sjansen for å finne virkelige store funn mindre, dog ikke utenkelig – kjempefeltet Johan Sverdrup ble funnet i et modent område. Man finner typisk mindre funn, men disse kan gjerne kobles opp mot eksisterende infrastruktur eller planlagte utbygginger – og dermed gi god lønnsomhet selv om de ikke forsvarer en egen utbygging alene.

Den andre konsesjonsrunden gjelder de mindre utforskede områdene, her er usikkerheten naturlig nok større, men potensialet for å finne hittil store ukjente olje- og gassressurser er absolutt til stede.

Utbygging og drift på norsk sokkel skjer med lave utslipp. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem og i tillegg betaler selskapene høy CO₂-avgift. Denne politikken gir selskapene økonomisk egeninteresse av å ha så lave utslipp som mulig. Faktisk er norsk produksjon av olje og gass blant dem som har lavest utslipp på verdensbasis.

Vi bør holde høy lete- og utvinningsaktivitet, både i kjente områder og mindre utforskede områder. Det vil bidra til å sørge for en høy sysselsetting, stor verdiskaping og trygging av den norske velferdsstaten.

Derfor er rekorden i utvinningstillatelser svært gledelig.