Enkelte tror at stamveger skal gå der flest folk bor, men slik må det ikke være. Stamveger planlegges ved å analysere og vurdere lange strekninger i motsetning til de lokale vegene. For E39 mellom Trondheim og Kristiansand skal sju fjorder krysses. Strekningen fra Grodås til fylkesgrensen mot Trøndelag kan være et eksempel der kryssing av Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden inngår. Det er fergene som er den største tidstyven – men kortest, flatest og best mulig veg mellom fjordene bidrar også til redusert reisetid og risiko.

Knutepunkt og traseer

Fauske, Dombås, Gjemnessundet og Grodås er eksempler på viktige trafikale knutepunkt med relativt liten befolkning. Fauske og Gjemnessundet har byer i nærheten, men fungerer godt som knutepunkt. E6 er ikke lagt ut til Bodø, 50 km vest for Fauske, og E39 heller ikke lagt ut Kristiansund 25 km fra Gjemnessundet.

Dombås og Grodås har ikke byer i nærheten, men de knutepunktene fungerer også godt. Dombås har stor trafikk i tre retninger, og slik har det også blitt i litt mindre målestokk for Grodås etter at Kvivsvegen/Eiksundsambandet ble realitet.

Kostnader

Strekningen Grodås-Moa via Hafast ble av Vegdirektoratet i 2015 vurdert til kr 64,3 mrd. En erfaren ingeniør har vurdert strekningen Grodås-Trøndelag grense basert på erfaringstall fra tilsvarende veger, bruer og tunneler til knappe 60 mrd dersom traseen legges via Stranda/Sykkylven og Romsdalsaksen. Det betyr tre kryssinger til samme kostnad som den ene over Storfjorden! Differansene kan være 50 mrd. og 5-6 mil mellom billigste og korteste alternativ og løsningen med Hafast pluss Møreaksen. Grunnlag for en time out og nøytral kontroll dersom differansene kan være så ekstreme?

Størst pengebruk der trafikken er minst

Når det er knapphet på midler økes iveren til å komme fremst i køen. Rekkefølge kan avtales og/eller styres ved handlinger. For prosjektet Møreaksen er «Møreaksen først, og Molde-Ørskogfjellet aller først» et klart inntrykk sett fra Sunnmøre. Orten sa riktignok i valgkampen at «vi er ikke ferdig før Hafast er ferdig». Status er at Møreaksen blir delt, og at det arbeides for oppstart der trafikken er minst på tampen av 2023 eller i 2024.

Møreaksen

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland bekrefter ifølge Sunnmørsposten at rammen for Møreaksen er 23 mrd. og at det vil være tilstrekkelig. Det er ikke alle like sikre på, og frykten er naturligvis at pengene blir oppbrukt på «del 1» som omfatter både den gigantiske Julsundbrua med 4 kjørebaner, en 15 km lang og dyp undersjøisk tunnel med 2 løp og omfattende påkrevede sikkerhetssystem, 5,8 km tunnel fra Vik til Ørskogfjellet samt nødvendig «vegsystem» Blir det penger til overs for «del 2», mon tro?

Når trafikken er for stor

Ja, hva gjør man dersom trafikken på viktige strekninger er altfor stor? Utvide til fire felt, avlaste vegen, eller flytte deler av traseen? Vegsund-Breivika i Ålesund er et godt eksempel. Vegsundbrua er eneste forbindelse mellom Sula og Ålesund. Trafikken er stor over brua grunnet drøye 9.000 sulamitter og to store fergesamband Gjennom Blindheimtunnelen, med ÅDT omkring 30.000, er trafikken enda større grunnet 10.000 bosatte i indre bydel og fergesambandet via Magerholm. Jeg tror på avlastning, og at det er langt smartere å redusere trafikken i stedet for å bygge firefelts motorveg.

Borgundfjordtunnelen er hovedløsningen

Det finnes allerede en god og rimelig løsning på de trafikale problemene: Bygg den privatfinansierte Borgundfjortunnelen! Den vil avlaste trafikken i stor grad, og gi mange gode effekter som redusert reiselengde og reisetid, samt sikkerhets- og miljømessige bieffekter. En reise fra Langevåg til NTNU kan gjøres på 10 minutt i stedet for en time, og kanskje kollektivt. Mulighetene for buss fra Sula via Ålesund til flyplassen blir realistisk, og sikkerheten bedres jo sterkt ved en veg nr 2.

For Sula, Ålesund og Giske vil Borgundfjordtunnelen bidra med et kvantesprang for bo- og arbeidsmarkedet. Pendlingen mellom Sula og Ålesund er omkring 10 ganger større enn Ålesund-Molde, og mulighetene for ytterligere økning er stor grunnet avstander, tidsbruk og kostnader.

E39 trase gjennom Stranda/Sykkylven

En løsning som vil redusere trafikken mellom Vegsund og Breivika ytterligere, er å flytte traseen til øst for Brusdalsvatnet i tillegg til bygging av Borgundfjordtunnelen, og slik gjøre firefelts motorveg overflødig. De to mest omtalte alternativene starter begge på Grodås. Strekningen Grodås-Hellesylt er i dårlig forfatning, men det åpne landskapet gir gode muligheter til forbedring av vegen. Fra Hellesylt til Sve er det god veg. Korteste og billigste alternativ går mot Gausneset ved Sjøholt, mens det andre går via Digernes. At alternativene også er bra for Brusdalsvatnet, drikkevannskilden til omkring 70.000, må også nevnes.

Sammenligninger og målinger

Målinger må gjøres på troverdig vis, og da er målepunktene viktig. Skal målinger som veglengde, forventet reisetid og kostnader gi mening, må målepunktene være slik at sammenligningen blir rett. Der vegene skilles og møtes er det logiske - og for å få med aktuelle alternativ vil da strekninger som Grodås - Ørskogfjellet være naturlig for kryssingen av Storfjorden. For kryssingen av Romsdalsfjorden vil Ørskogfjellet - Hjelset være naturlig. Med «på Ørskogfjellet» tenker jeg på punktet litt øst for skitrekket - der alternativene skilles ved at Møreaksen går i tunnel ned til Vik, mens Romsdalsaksen følger dagens veg ned til Hjelvika.

Oppsummering

Kostnadsmessig er kombinasjonen Hafast + Møreaksen katastrofe som ny E39.

Med ny E39 Volda - Moa og med Møreaksen til Molde, blir kostnadene gigantiske 100 mrd når Halsasambandet er medregnet! Ganske mange tror at kostnaden kan bli langt større. Det omforente Halsafjordsambandet bør ikke lide av eventuelle forsinkelser i midtre og søndre del fylket.

Romsdalsaksen bidrar også til flatere veg, og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) foretrekker Romsdalsaksen eller fortsatt fergedrift. La øyene vest for Molde få sin fastlandsforbindelse, men det må bli ved en løsning uten Møreaksen. Forslagene som Terje Tovan nylig lanserte bør gjennomgås, og kanskje finnes andre alternativ.

E39 gjennom fylket kan gjøres 5-6 mil kortere og kanskje 50 mrd billigere med trase gjennom Stranda/Sykkylven + Romsdalsaksen.

Alternativet avlaster sterkt trafikkerte strekninger som Vegsund - Breivika og kan gjøre firefelts motorveg overflødig. For bo- og arbeidsmarkedet/pendling mellom Ålesund og Molde er stamvegen uansett løsning lite relevant grunnet reisetid og kostnader som bompenger og øvrige bilkostnader til årlig sekssifret nivå. Nødvendige, grundige og nøytrale utredninger må gjennomføres. Tid er ikke det viktigste ved slike ekstreme investeringer med «100 års perspektiv»

Les også

Alternativ fastlandsforbindelse: – Veldig mye bedre enn den rådyre Møreaksen