Statens vegvesen estimerte i 2015 strekningen Volda - Moa via Hafast til 64,3 mrd - merket på illustrasjonen med sort farge.

De ekstreme kostnadene starter med delstrekninger som Voldatunnelen og nytt samband for Eiksundtunnelen som blir for bratt med «EU-status». Omfattende tilpasninger behøves også i vegsystemet fram mot «Hafastbrua» - den klart største og mest usikre kostnaden. Ingen alternativ er kortere enn 4 km i dette værharde området.

På Sula må også vegsystemet tilpasses og dels bygges nytt fra «Hafastbrua» til Vegsundet. Av tre trafikkfarlige avkjørsler på denne strekningen er Veibuskrysset er mest omtalt. Vegsundbrua er bindeleddet mellom Sula og Ålesund, og mer enn 20000 biler passerer brua daglig (ÅDT) Brua må utvides med fortsatt E39-trafikk.

Avkjørselen like etter brua, og ny løsning for dagens Blindheim- og Moatunnel vil koste flere mrd. Traseen får i dag også stor trafikk fra østre bydel og fergetrafikk fra Sykkylven, og resultatet er en ÅDT over 30000 for Blindheimstunnelen.

Spesielt i rushtidene korker trafikken seg grunnet ulike kapasiteter i rundkjøringer og andre avkjørsler i Moa-området. Omtalte tunneler behøver avlastning, som kan oppnås ved den privatfinansierte Borgundfjordtunnelen mellom Sula og Ålesund, samt å legge E39 lengre øst.

Utfordringen videre mot Digernes er av annen art. Drikkevannskilden for 70000 i Ålesundsområdet er Brusdalsvatnet, og alle tiltak som kan redusere trafikken er positivt.

Alternativet til planlagt E39 trase via Hafast og Møreaksen, er via Stranda/Sykkylven og Romsdalsaksen for kryssing av Romsdalsfjorden - illustrert med grønn farge.

Dagens dårlige veg mellom Hornindal-Hellesylt er enkel å oppgradere, og vegen videre til Sve er god. Illustrasjonen viser løsningen over Gausneset hvor Storfjorden er på det smaleste, og løsningen til Romsdalsaksen direkte til Hjelset og videre oppover mot Halsa - der Halsasambandet sørger for siste fjordkryssing mot Trondheim.

Gode alternativ for «grønn linje» finnes, men den på illustrasjonen er kortest, raskest, flatest og billigst. Alternativene - som er via Digernes og/eller Lønset må uhildet utredes i tillegg til den illustrerte.

Basert på erfaringstall og målte lengder fra tilsvarende veger, tunneler og bruer har en erfaren ingeniør estimert kostnaden til 58 mrd for «grønn linje». Vi har tid til utredninger mens prioriterte veger som E136 og andre bygges eller utbedres.

Les også

Møreaksen er sjanselaus

Les også

Stopp utredningene av Romsdalsaksen

Les også

Stopp løyvingane til Møreaksen i statsbudsjettet