Er befolkningen på Raudsand og naboområder klar over hva som ligger i fremtiden dersom det blir lokalisert et deponi i bygda? Representanter for Bergmesteren Raudsand (BMR) henviser noen ganger til sine hjemmesider på nettet. De burde de være litt forsiktige med, her er det tankevekkende lesning, inkludert kvalifisert synsing og utelatelser av negative forhold.

Dette innlegget vil kortfattet omtale punkter i ROS – analysen gjennomført av Norconsult i 2017. Norconsult skriver at ROS – analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. Mange som har lest noen ROS-analyser vil være enige om at slike analyser egentlig er dyrekjøpt kvalifisert synsing på overordnet nivå, og «detaljer» vil nødvendigvis forsvinne på et slikt nivå. Slik er det også med denne analysen.

Noen eksempler nevnes her, og det er bla. analysens svake fokus på bygda. Deponiet skal ta imot 500.00 tonn årlig, 98 % med båt. De resterende tonn kommer på lastebil gjennom bygda, på toppen av persontransport, materielltransport og muligens produkttransport (pukk). Denne trafikkbelastningen og forurensingen lang riksvei 666 er ikke nevnt eksplisitt som en belastning for en tredjepart (befolkningen). Utsprenging av enorme fjellhaller beskrives, men masseplassering omtales lite. Bortsett fra at utfylling i fjorden antas å gi små forurensninger rundt et oppdrettsanlegg 2,5 km borte på den andre siden av fjorden. Pga strømforholdene inn/ut i fjorden blir det lite forurensning, står det. Hva da med Raudsandsiden av fjorden, der kommer det sannsynligvis til å bli bare gråvann i fremtiden?

Lite fisk å få der, kanskje.

Hva er tilstrekkelig?

Norconsult er totalt svært lite opptatt av fjorden og strandsonen utenom oppdrettsvirksomheten. Analysen omtaler 2-3 skipsanløp pr. uke, størrelse opp til 20. 000 tonn. Tungoljerøyken fra disse vil utvilsomt merkes i bygda, men dette nevnes ikke. Norconsult skriver i sin konklusjon at: «Videre må krav til hensynssoner verifiseres for å sikre at avstanden til tredje person er « tilstrekkelig». Da blir spørsmålet: Hva er «tilstrekkelig» for å beholde et godt, rent og miljømessig bomiljø?

Det bor mange i Norge innenfor områder hvor avstanden er «tilstrekkelig», men det kan likevel være slitsomt å bo nær en flyplass eller nær en kirke hvor klokkene ringer tidlig søndag og ellers i uken.

Les også

Har Molde kommunestyre ansvar for å rydde opp på Raudsand?

Svar til Bjørn Jacobsen om Raudsand

Tiltalt for å ville berge helse og miljø på Raudsand?

Raudsand vol. 2

Vindkraft, Raudsand og lokalbefolkning

Og du kanskje kommer fra nattevakt. Eller nær kaffefabrikken Friele i Bergen. Kaffelukt hele døgnet blir man også lei av. Norconsult skriver at «Planområdet fremstod som svært sårbart for transport av farlig gods og moderat sårbart for brann og eksplosjon ved industrianlegg og deponi, etablering av fylling i sjø, kjemikalieutslipp samt fysisk skade på 3. person. For disse hendelsene ble det utført en risikoanalyse. Det er positivt at Norconsult opplyser dette, men de kan ikke gi pålegg. Det blir derfor bedriften som må innrømme at risiko finnes, og innrette seg deretter. Selvsagt vil også myndigheter gi pålegg og utøve kontroll når det gjelder etablering og drift, dette omtales ikke nå.

Hva er ordinært avfall?

Et annet spørsmål er hva slags avfall som kan bli plassert på Raudsand. En kategori er uorganisk avfall som er relativt detaljert beskrevet. Men hva menes med «ordinært» avfall og deponier for dette?

Er det Molde kommune som skal skaffe seg ny søppelplass? Ordinært avfall kan egentlig være alt annet enn «farlig avfall» og «spesialavfall», og burde defineres nærmere i en slik rapport.

En anbefaling til slutt: Les BMR sine internettsider nøye, og still spørsmål både ved det som er uklart og det som er usagt. Mistanken om at noen vil bli rike på andres bekostning og trivsel er ikke svekket.