– Du mangler bakkekontakt, Støre!

Om ikke Jonas Gahr Støre klarer å frigjøre seg fra tvangsforestillingen av en binding til Jens Stoltenbergs ide, så bør AP snarest finne en leder som i langt større grad skjønner og respekterer at dette vidstrakte landet, skriver John Bjørn Koksvik.

Om ikke Jonas Gahr Støre klarer å frigjøre seg fra tvangsforestillingen av en binding til Jens Stoltenbergs ide, så bør AP snarest finne en leder som i langt større grad skjønner og respekterer at dette vidstrakte landet, skriver John Bjørn Koksvik. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.APs sentrale ledelse må lære seg å kommunisere med folket og styrke sitt forhold til distriktene!

Ang. behandlingen av fødeavdeling i Kristiansund: De siste dagers opplevelser gjør det nødvendig å tenke over hva det er som skjer og hvorfor. Hva har skjedd med AP? Jeg forsøkte nylig å rette noen tanker direkte til Støre som APs leder – ikke uventet helt uten effekt. Men tankene klarer ikke helt å slå seg til ro. Og det skal de jo ikke heller, når situasjonen har mange spørsmålstegn.

Jeg ser litt bakover. Det har vært uenigheter og viktige veikryss på APs vei gjennom årene. Ett av disse avgjørende nye veivalgene var da Gro tok over, og senere Jens. Disse gjorde for all del mye ypperlig arbeid. Men i ettertid er det klart at de også påvirket prosessene framover på diskutable vis. Det ble en dreining mot høyre, vekk fra «gølvet», slik Torbjørn Berntsen sa det. Jens som handelshøyskolemann innførte helseforetaksmodellen. Den skulle sikre «faglige» løsninger, skjerme politikerne mot vanskelige/ krevende debatter med folket, og samtidig sikre helsestatsrådens instruksjonsmyndighet («bak fasaden»), dog skulle det vise seg med meget aktive politiske direktiver, med prosesser i interne partinettverk som bakgrunn for «den skjulte» styringen. Kort sagt forenkle arbeidet på udemokratisk og lukket vis, skjermet mot åpenhet og folkets deltakelse under dekke av «faglighet».

For å eksponere galskapen: Johnny Holmens innlegg i TK forleden ang. Toppes protest mot helseforetaket, poengterer at dette «foretaket» er et rent forretningsforetak med jus deretter, som fristiller det fra offentlig virksomhet(!), noe som bare viser hvor ille denne foretakskonstruksjonen, dette «systemet», virkelig er ment å være: nemlig en ren forretningsvirksomhet med alt tilhørende av jus, generalforsamling – der selv vårt alt overordnede storting kan «pakke sammen» og ikke har noe å si! Er ikke dette en utrolig galskap når det gjelder denne vår viktigste samfunnsfunksjon: det «offentlige» helsestellet er egentlig ikke offentlig! En skulle jo tro det gjelder samfunnets ansvar for hele folkets helse! Ja, er det ikke det?

Et stort paradoks

Og dertil: «modellen» dekker langt fra alle økonomiske konsekvenser av de løsningene som velges, selv om det er nettopp disse tallene som avgjør valgene! Konsekvensene sjekkes ikke! Tenk på hva disse valgene innenfor foretaksmodellen får av økonomikonsekvenser for forhold utenfor foretaksmodellen, for transport, arbeidsreiser m m, behovet for utvidede veisystemer, økt forurensing, økt antall ulykker, spesielt pga. høyhastighetskjøring ved utrykninger(!) over store avstander, alt i en tid hvor en ellers arbeider med å dempe transport på alle vis med alle dens følgevirkninger. Kan det f.eks. bli aktuelt med ny tunnel under Freifjorden? Ja visst, på sikt. Kan en ha den eksisterende tofeltstunnelen med midtdeler og uttrykningstrafikk ovenpå den økte arbeidsreisetrafikken pluss-pluss?

Ber Høie instruere Helse Møre og Romsdal om fødeavdelingen

Nå må helseforetakene avvikles!

La fagfolk styre sykehusene

Helsesektoren er vår største sektor, og sykehus m.m i helsesektoren er ikke tatt med i fylkesplanarbeidet! Den har altså sitt eget system i «foretaksvirksomheten»! Hvor er fagfolk og politiske miljøer i fylkesplanarbeidet i denne svært viktige og avgjørende foretaks-saken? Det finnes neppe et større paradoks i samfunnsutviklingsplanleggingen!

Mangler bakkekontakt

Og nå rett på sakens kjerne i dagens situasjon. Jeg fristes til å «prøve å forstå» lederen Støre, noe en MÅ for å komme videre. Støre etterfølger Gro og Jens, som alle kommer fra samme «Oslo-beste vestkant-miljø» der han opplever seg som en etterfølger av de to, som forplikter til å videreføre deres ideer. Han er ikke personlig berørt eller selv avhengig av en sosialdemokratisk politikk, men engasjert og blir en sosialdemokratisk teoretiker. Han er forankret i dette Oslomiljøet, vil det beste, og er teoretisk svært dyktig.

Det som gjør gjerningen hans i denne sosialdemokratiske lederrollen vanskelig, er fraværet av ektefølt og selvopplevd «bakkekontakt», manglende forankring og kunnskaper ikke bare som «arbeider», men også i ekte, reell nærhet til Distrikts-Norge. Hvor har han den fra, i så fall? Og, han har tydeligvis begrenset evne til å ta imot det som av og til må ropes derfra, på alvor. Han vet best, omtrent alltid. Dialog og lytting er ikke nødvendig(?), han finner svaret i sine egne teorier. Han vil være konsekvent og følge sitt eget kart. I praksis kobles folket ut, i alle fall der det skjer i så liten skala at det ikke truer ham som leder(?), som lille Nordmøre … «Demokrati» i praksis. Området umyndiggjøres.

Hva kan en gjøre når en føler seg overkjørt og ikke en gang lyttet til? Situasjonen er IKKE OK! Det må ropes klart ifra om akkurat det.

Forholdet er ikke OK

Ang. fødeavdeling i Kristiansund, så vil fravær av det før eller senere få alvorlige konsekvenser i gitte situasjoner for noen langt ute i landskapet, og klare konsekvenser for hvor unge vil sette bo, arbeide og utvikle ... som er basis for alt annet. Og – den «alternative» og «valgte» løsning som følger av fravær av slik avdeling har også din kostnadsside, og er ikke belyst!

Når det ikke engang reageres på rop, er ikke forholdet mellom de som leder og de som ledes OK. Dette viser nødvendigheten av bedre kommunikasjon. Det viktigste nå blir å lete fram/ finne dette gode kommunikasjonssystemet mellom alle de rundt land og strand som et parti som AP spesielt bør ha som mål at skal delta aktivt, og en interessert og lydhør ledelse(!). Det siste er en forutsetning for å kunne lykkes!

Ønsker AP å være eller utvikle det ideelle partiet som virkelig fungerer godt mht. samspill mellom folk og ledelse, og slippe til personer med et levende engasjement og gjøre partiet bedre?

Skal det demokratiet mange drømmer om kunne realiseres, kan vi ikke ha anonymiserte, byråkratiske «styringssystemer» som stopper kommunikasjonen mellom ledelse og folket på det aller viktigste feltet som finnes, det som angår våre liv og vår helse!

Et overgrep mot folket

Helseforetaksmodellen er et overgrep mot demokratiet, mot folket, rett og slett! Det er ikke bare ikke «godt nok» – det er et regelrett feilgrep! Foretaksdirektørene skal assistere og ikke overstyre folkeviljen! Er ikke det opplagt? Konklusjoner skal fattes på bakgrunn av aktive prosesser med folket, som i annet lovverk.

Og sykehusstrukturen må vektlegge det akutte livbergende behovet som en egen utfordring hvor geografiske avstander og reisetid er avgjørende, og som utfordring ofte er noe annet enn den mer avanserte behandling i etterkant. Det sentrale for trygghet er fødselshjelp og akutthjelp! Nå er foretaksdirektørene aktører i et økonomisk spare-styringssystem som bare sikrer statsrådens arbeidsro, skjult for folket.

Om ikke Støre klarer å frigjøre seg fra denne tvangsforestillingen av en binding til Stoltenbergs ide, så bør AP snarest finne en leder som i langt større grad skjønner og respekterer at dette vidstrakte landet med så ulike forhold ikke kan presses ned i denne teoretiske økonomistyrte «forretningsmodellen», hvor store områder ikke høres eller hensyntas..

Jeg tror vi nå har sett nok til å skjønne at her fungerer Oslokunnskapen dårlig for store deler av landet. Der ligger sykehusene tett! Og for landet ellers er teorier ok, men ikke alt, og langt fra nok!

Støre er den første AP-lederen som til de grader og på helt uforståelig vis har motarbeidet Nordmøre! Helse må prioriteres høyere, og på en måte som også gjør nordmøringer trygge, på linje med den sørlige delen av fylket. Kort og godt må samme trygghet for liv og helse gjelde for ALLE, og dette må være selvsagt.

Vi trenger ledere som lytter til og samhandler aktivt med folket! Fjern foretaksmodellen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken