Avisa Nationen har ofte små artikler på sin siste side som tar opp gamle saker med en viss interesse også i dag. I avisa 11 april 2023 tar en opp spørsmålet om sentraliseringen av fødselsomsorgen. Her beskrives en artikkel i Nationen fra 20 april 1998 – altså for 25 år siden. I den stiller stortingsrepresentant Sonja I. Sjøli fra Høyre følgende spørsmål: «Det er forbudt å transportere store drektige dyr to uker før forventet termin. Hva med gravide som må reise i timevis mens de er i fødsel?» Hun mente at det var på høy tid å stoppe den sterke sentraliseringen av fødetilbudet. Det var, da som nå, kvinnene i distriktene som var de store taperne når fødestuer og små fødeavdelinger ble lagt ned og fødslene ble kanalisert til store sykehus. I følge Sjøli hadde drektige dyr et bedre vern enn kvinner i Distrikts-Norge.

Undersøkelser og fakta

Vi er jo godt kjent med denne problematikken her hos oss. Selv om det ikke har vært like lett å få dette problemet til å feste seg i hodet på en del sykehusbyråkrater. Fortsatt kan en lure på om dyrevernet er bedre enn menneskevernet. Nå har imidlertid Folkehelseinstituttet i 2022, på oppdrag fra Helsedirektoratet, utarbeidet en rapport om noen av konsekvensene lang reisevei til fødetilbudet og følgetjeneste til gravide/fødende innebærer. Dette arbeidet har strukket seg over en ganske lang tidsperiode, fra 2011 til 2020. En har også sett på situasjonen i noen andre høykostland m.h.t betydning av avstand til fødetilbudet, Japan og Canada.

Det ser ellers ut til at antallet fødsler underveis til fødetilbudet har vært ganske stabilt i alle fall siden 90-tallet. I 1998 ble det rapportert 179 slike fødsler. Tallene de siste årene ligger på omtrent samme nivå. I enkelte kommuner langt høyere. Eksempelvis opplyses det at i 2018 i Halsa (nå Heim) Kommune skjedde ca. 1 av 10 fødsler på vei til fødetilbud. Dette er som kjent en kommune med lang vei til et sykehus. I perioden 2017 – 2021 varierte antall fødsler under transport på landsbasis mellom 172 og 146. antallet ikke-planlagte hjemmefødsler lå på omtrent samme nivå. Ellers er regelen at alle med mer enn 90 minutters reisevei til fødetilbud skal ha tilbud m døgnkontinuerlig følgetjeneste. Så langt jeg kjenner dette mangler et slikt tilbud fortsatt i mer enn 70 kommuner.

I Folkehelseinstituttets rapport mener en at reisetid over 60 minutter sannsynligvis gir en stor økning i muligheten for ikke-planlagt fødsel utenfor fødeinstitusjon og kanskje en liten økning i risikoen for eklampsi (HELLP). Eklampsi arter seg som krampeanfall og bevissthetsforstyrrelser, noe som er svært farlig for mor og barn, HELLP gir alvorlige forstyrrelser i blodlevring og leverfunksjon. FHI kan imidlertid ikke si noe konkluderende om en rekke andre konsekvenser for mor og barn av lang reisevei til fødetilbud. F.eks. dødelighet hos mor, blødninger, fødselsvekt, perinatal dødelighet, for tidlig fødsel etc. Det samme gjelder betydningen av en følgetjeneste. Dette er områder der en peker på behovet for videre forskning.

Vurderinger

Det som kjennetegner rapporten fra Folkehelseinstituttet er at det er en rekke forhold av betydning, utover noen åpenbart uheldige konsekvenser av lang reisetid, der en ikke har data som gir grunnlag for klare konklusjoner. Denne rapporten følger åpenbart ganske strenge vitenskapelige kriterier og er også fagfellevurdert. I motsetning til en del tidligere undersøkelser er den også langt mer nøktern i sine konklusjoner og påpeker nettopp behovet for videre forskning. For meg framstår det imidlertid som ganske underlig at en har drevet en sentraliseringspolitikk gjennom mange år uten at en kan være sikker på at dette ikke kan ha en rekke uheldige konsekvenser.

I tillegg til rent medisinske forhold har en jo også det rent åpenbart menneskelige aspekt, nemlig usikkerheten og påkjenningen dagens situasjon påfører mange gravide kvinner. Her på Nordmøre er det jo særlig gravide i ytterkantene av distriktet som bærer den største børa. Det tar langt med enn 60 minutter å komme seg til et fødetilbud fra for eksempel Veiholmen på Smøla, selv når sola skinner. For ikke å snakke om en uværsdag med sterk vind og snøfokk. Det veit den som har prøvd. Så kanskje en skal huske Sonja I. Sjølis hjertesukk fra 25 år tilbake: Det er forbudt å frakte store, drektige dyr to uker før forventet termin. Om ikke annet, tenker jeg, så av omtanke og omsorg. Nå er denne regelen ytterligere innskjerpet og er nå på 4 uker for storfe og hest. Også etter fødsel må en vente en uke før transport er lovlig. Så hvorfor tar vi ikke bedre vare på gravide kvinner. Dagens fødselstall tilsier jo at dette er noe en bør satse sterkt på.

Les også

Konsekvensene av stengt fødeavdeling i Kristiansund

Les også

– Fortsatt kan en lure på om dyrevernet er bedre enn menneskevernet

Les også

Flaks reddet mor fra å blø i hjel