I politisk kvarter 4.11.2021 fremhevet Barneombudet at det av hensyn til barns rettssikkerhet er viktig ikke å reversere domstolsreformen. Mange har i ettertid vist til denne uttalelsen. Jeg var leder av Barnelovutvalget som avga innstillingen sin i desember 2020. Utvalget fikk svært mange innspill under arbeidet, både om foreldreskap, foreldreansvar, fast bosted, samvær, behandlingen av barnesaker i domstolene osv. Men vi fikk ikke innspill om domstolstruktur. Det tyder på at andre spørsmål er viktigere for alle som er opptatt av barns rettssikkerhet. Utvalget har heller ikke diskutert eller uttalt seg om domstolstruktur.

Situasjonen i Møre og Romsdal illustrerer hva dette dreier seg om konkret. Tingrettene i Kristiansund, Molde og i Volda var velfungerende tingretter. Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse fra 2019 var disse blant landets mest effektive tingretter. Nå er de nedlagt fordi de er for små, og de har fått status som rettssteder under ledelse av sorenskriveren i Ålesund. Det var fire dommere i hver av tingrettene i Kristiansund og Molde, og tre i Volda - både embetsdommere og dommerfullmektiger. Domstolkommisjonen fremhevet at deres strukturforslag forutsetter at barnesaker ikke skal behandles av dommerfullmektiger. For Kristiansund, Molde og Volda vil en enkel løsning være å beslutte at det i disse tingrettene kun skal være embetsdommere. Om noen mener tingretten i Volda blir for liten, kan rettskretsen utvides sørover mot Nordfjord. Da kan det bli fire dommere i Volda også. Det er kortere reisevei fra Nordfjord til Volda, enn til Førde. Nærhet til tingretten er en fordel i alle saker, men særlig i barnesaker, siden det i slike saker ofte er flere rettsmøter.

Domstolkommisjonen mente at hver tingrett bør ha et fagmiljø av en viss størrelse som behandler barnesaker, og foreslo at seks av de nye tingrettene skulle ha fra en til seks embetsdommere. Forslaget ble støttet av blant annet Dommerforeningen, Domstoladministrasjonen og Barneombudet. Ut fra dette er det vanskelig å se at det har betydning for barns rettssikkerhet å la tingrettene i Kristiansund, Molde og i Volda gjenoppstå hvis det er ønsket lokalt.

Les også

Domstolreformen: – Viktigere å satse på opprustning enn å bruke midler til reversering

Les også

Reversering av domstolsreformen – et politisk maktspill som er en fare for rettssikkerheten