På Raudsand i Nesset har det i lang tid vært deponert et stort antall møllestøvsekker. Støvet er industriavfall som stammer fra virksomheten til Aluscan, senere Aluvest og Alumox.

Sekkene er svært skjemmende og området skulle – ifølge Miljødirektoratet – vært ryddet opp for lenge siden.

Nå varsler direktoratet at dette kan gjøres ved at Bergmesteren Raudsand dekker til sekkene ved etablering av et nytt deponi for ordinært avfall, eller at Bergmesteren og Veidekke avslutter møllestøvdeponiet med tildekking.

– Hvilket alternativ som blir aktuelt, avhenger blant annet av den pågående plansaken i kommunen for området. Begge løsningene vil innebære en miljømessig forbedring, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet i en pressemelding fra Miljødirektoratet tirsdag.

Bergmesteren Raudsand har søkt om å få etablere et nytt deponi for ordinært avfall (Deponi 2) over de deponerte møllestøvsekkene.

 

Miljødirektoratets vurdering er at forslaget for tildekking av sekkene som Bergmesteren Raudsand søker om, er en miljømessig forsvarlig løsning. Tildekkingen vil hindre vann i å renne gjennom deponiet og dermed hindre at partikler fra deponiet spres.

– Vi mener at dette er en bedre løsning enn å forsøke fjerne sekkene. De er i en så dårlig forfatning at det vil være vanskelig å fjerne dem uten at de revner og etterlater seg større mengder støv i terrenget, sier Nåmdal.

Miljødirektoratet har nå utarbeidet et utkast til tillatelse for nytt ordinært deponi der tildekking av møllestøvsekkene inngår.

For at direktoratet skal gi en endelig tillatelse til etablering av Deponi 2, er det – ifølge pressemeldingen – en forutsetning at eiendomsforholdene blir avklart for deler av deponiområdet, der Nærings- og fiskeridepartementet er eier. Forholdet til reguleringsplanen for området må også avklares. Etableringen av et nytt deponi inngår i en større reguleringsplan for området som er under behandling i Nesset kommune, og det er ikke endelig avklart om området vil bli regulert til deponi.

For å sikre at sekkene blir forsvarlig tildekket, har Miljødirektoratet også sendt ut et varsel om pålegg om å dekke til møllestøvsekkene dersom det ikke blir etablert et deponi. Varselet er sendt til både Bergmesteren Raudsand – som eier deler av området – og Veidekke, som lenge har hatt en leieavtale for området der sekkene ligger.

Både utkast til tillatelse for Deponi 2 og varsel om tildekking av møllestøvdeponiet har 31. oktober 2020 som frist for endelig tildekking.