Det skal være trygt å føde i Norge! Senterpartiet har fremmet en rekke konkrete forslag i Stortinget for å sikre et godt fødetilbud.

Fødselsomsorgens mål er å ha friske barn og mødre, samt flest mulig ukompliserte fødsler. I årevis har fagmiljøer advart oss om en underbemanning av føde- og barseltilbudet og dårlig finansiering. Senterpartiet er ikke fornøyde med dagens situasjon.

Vi ønsker å ha:

Desentralisert fødetilbud

Vi ser at det er økende regionale forskjeller til tilgangen på fødselstilbud. Sentraliseringen av fødselsomsorgen i Norge har gått for langt! Dagens fødetilbud må utvikles slik at man sikrer et desentralisert fødetilbud i hele landet.

Forsvarlig bemanning av fødselsomsorgen

Med økende alder hos fødende kvinner kombinert med høyere forekomst av kroniske lidelser m.m. får vi et økende behov for bedre bemanning av fødselsomsorgen. Vi trenger flere jordmødre på jobb for å sørge for at alle får en trygg og god fødsel. Flere og flere fødende oppholder seg også kortere tid på sykehuset etter fødsel, noe som gir et økende behov for jordmødre rundt omkring i kommunene.

En trygg følgetjeneste

Det rapporteres stadig om at følgetjenesten for fødende er mangelfull eller er fjernet helt som tilbud. Vi mener at det er nødvendig å lovfeste helseforetakene sin plikt til å tilby følgetjeneste for fødende. Vi må sørge for at Helseforetakene blir pålagt å sikre en trygg følgetjeneste når reiseveien er over 90 minutter, slik som dagens kvalitetskrav tilsier. Ny forskning dokumenterer en økt risiko for mor og barn når reisetiden er over en time, og nettopp derfor må vi justere denne grensen slik at fødende faktisk blir tilbudt følgetjeneste når reisetiden til fødeinstitusjonen er over en time.

Rammefinansiering av fødetilbud

Per dags dato blir fødetilbudet finansiert gjennom Innsatsstyrt finansiering, der ca. halvparten av midlene til helseforetakene blir styrt basert på aktivitet og utskriving av tall. Vi mener at kvinner som føder på et sykehus med mange daglige fødsler, skal ha et like godt tilbud som kvinner som føder på et sykehus der det er færre daglige fødsler. Vi må sikre trygghet til alle kvinner, uansett hvor mange fødsler det er på de ulike sykehusene. Derfor ønsker vi en annen finansieringsmodell, en rammefinansiering som sikrer trygge økonomiske rammer for fødselstilbudet.

God barselomsorg for mor og barn

Vi peker også på behovet for bedre finansiering av barselomsorgen. Begrenset bemanning og prioritering av kvinner i fødsel fører til at nybakte mødre og spedbarn ikke får den oppfølgingen på barselavdelingen som de har behov for. Vi mener at bemanning på fødeinstitusjonene må være tilstrekkelig til å kunne tilby et forsvarlig barseltilbud.

Tverrfaglig kompetanse, rekruttering og økt utdanning

Vi må få på plass flere jordmødre, men samtidig sikre kompetanse til de jordmødrene vi allerede har. Senterpartiet vil at jordmødrene skal få muligheten til å inntre flere kombinasjonsstillinger i kommuner og på sykehus. Vi mener også at det er viktig med hele, faste stillinger, for å sikre jordmødrene kontinuitet og forutsigbarhet i jobben. På denne måten vil vi sikre bred kompetanse og at jordmødre vil fortsette å jobbe som jordmødre. Vi trenger et økt fokus på jordmorrekruttering og sikre at utdannede jordmødre blir værende i arbeid.

En ordning som sikrer at partner kan være der under barselsopphold

Vi ønsker å sikre forutsigbarhet for fødende og legge til rette for at alle fødende kvinner kan ha følge av partner under fødsels- og barselsoppholdet, såfremt smittevernfaglige hensyn kan ivaretas på en forsvarlig måte.