Hurdalserklæringen ga Bunadsgeriljaen mulighet til å sende drakta på rens, men Gulliksen Tømmerbakkes uttalelser både i Dagens medisin og til NRK Møre og Romsdal, viser at bunaden ikke må henges vekk. De samme argumentene vi ble møtt med for snart tre år siden, lever fremdeles.

Tømmerbakke sier hun ikke akter å ta Arbeiderpartiet bokstavelig når de vil ta hele landet i bruk, og hun advarer mot å la distriktspolitikken legge føringer for helsepolitikken: «Vi kan ikke ha fødetilbud på hvert et nes.» En påstand som er forankret i en oppfattelse av at større sykehus har bedre kvalitet på alle områder. Men gir det bedre kompetanse å sentralisere føde- og akuttberedskapen? Er det bedre å sende kvinner på en litt lengre reisevei for å komme til et større tilbud?

Forskning og reisevei

Nei! Forskeren Hilde Engjom har undersøkt over 600.000 fødsler og kan konkludere med at reisevei er forbundet med stor risiko. Selv fødestuer uten akutt-tilbud, har lavere risiko for skader målt i forhold til lang reisevei. Bunadsgeriljaen har aldri hevdet at løsningen er en fødeavdeling på hvert et nes. Derimot er de fleste glad for kort reisevei til akutten når hjertet svikter, milten ryker eller kona skal føde.

De 60 siste årene er over 60 føde- og akutt-tilbud nedlagt. Helseforetakene lekker dyktige ansatte til kommunene og private aktører. Knappe 20 prosent av jordmødrene får tilbud om 100 prosent stilling etter endt utdanning. For eksempel ble det i alle årene fødeavdelingen i Kristiansund var nedleggingstruet, bare søkt sporadisk etter vikarer i deltidsstillinger. Til slutt måtte de stenge på grunn av «dårlig kvalitet.»

Som en av de ansatte utrykte det: «Det er som at de pisser på oss og etterpå klager over at vi lukter vondt.»

Mangler fagfolk

Nylig ble det kjente at Kaldnes mangler 14 jordmødre. De innfører nå bedre betingelser for å konkurrere med kommunen. I 2018 skriver Adresseavisen om korridorpasienter på føden, og nylig stengte Ullevål sykehus en barselavdeling for å spare penger.

Gjenåpningen av fødeavdelingen i Kristiansund er utsatt, men den skal åpne igjen, og i følge Hurdalserklæringen både styrkes og bevares med en tilleggspakke på 25 millioner per år for å sikre kvaliteten. Samtidig vet vi at helseforetaket har forsøkt å stenge den samme avdelingen nettopp for å spare penger.

Skal man forvente at søkere med familie vil flytte på seg, er full stilling og gode betingelser en forutsetning. Det er også lettere å rekruttere til en stabil avdeling, for helseforetakene lekker ansatte. I store byer får de fødende kort tid inne på en fødestue før de må raskt ut igjen. Barsel er erstattet med pasienthotell. Med lav grunnbemanning over det hele, mange deltidsstillinger og lite tid til faget, mistrives ansatte, og de går heller over i kommunale stillinger. Det er ingen god løsning å stenge mindre avdelinger i den tro at de søker seg til større steder. Det er jo derfra de slutter.

Begge avdelinger

Det er lite med foretaksmodellen som minner om sunne prosesser til folkets eller de ansattes beste. Det er dette vår nye helseminister nå sammen med finansministeren tar tak i ved å gi ressurser til en avdeling som sårt trenger det. Dette gjør det mulig å finne gode ansatte til begge avdelingene da alle kvinner trenger et trygt fødetilbud.

Hurdalserklæringen har gitt de fødende større plass. Det koster penger å ta hele Norge i bruk. Det er ikke snakk om sykehus på hvert et nes, men om akseptabel reisevei for folk i omlandet. Kvalitet handler ikke nødvendigvis om størrelse, men riktig hjelp til riktig tid. Og nærhet redder liv. Eksisterende sykehus bør helle bevares og styrkes. Nye bygg gir ikke nødvendigvis bedre rekruttering eller bedre kvalitet. Heller ikke Gulliksen Tømmerbakke makter å vise til dokumentasjon for sine påstander. Likevel får hennes uttalelser stå uimotsagt på NRK Møre og Romsdal.

Å satse på Kristiansund vil gi positive effekter for situasjonen over hele vårt land. Gradvis vil politikerne innse at løsningen er å vareta de enheter vi har. Kristiansund har ikke vært en prioritert avdeling for Helseforetaket. Det var jaggu på tide at den ble det. Takk!

Det ser ut til at denne regjeringen tenker at vi vinner som samfunn ved å bevare bosetning og vekst i distriktene.

Link til artikkel av Anja Solvik.