Mange er opptatt av norsk mat, og velger det i butikken. Det kan skyldes lite bruk av antibiotika og plantevernmidler, god dyrevelferd, eller fordi de vil støtte norske arbeidsplasser og landbruk. Mange setter pris på kulturlandskapet. Det gjelder ikke bare vi som bor nær åker og eng, men et åpent landbrukslandskap har stor betydning for reiselivet. Dette landskapet er formet av generasjoners bruk, og vi bønder er opptatt av å ta vare på det og drive jorda videre. Koronapandemien har også vist oss verdien av beredskap, matsikkerhet og norsk sjølforsyning. Vi bønder har som mål å produsere det vi kan på norske ressurser.

Verdikjeden av landbruk og næringsmiddelindustrien til sammen er ei næring som sysselsetter over 83.000 mennesker og skaper store verdier i hele landet. Vi skaper også verdier som ikke kan måles i kroner og øre, som verdien av å kunne spise trygg kvalitetsmat, verdien av å holde landskapet åpent, verdien av levende bygder og verdien av å omskape gras og plantevekster til mat.

De politiske partiene skiller lag om hvor stor betydning disse verdiene har, og det kan være vanskelig å sette en prislapp på det. Det vi vet, er at bonden er helt avhengig av å ha en inntekt for å kunne produsere mat og utvikle og drive gården videre. Vi må kunne forespeile unge som vurderer ei framtid i landbruket at de vil få inntekt på nivå med andre grupper, for at vi skal få til nødvendig rekruttering og framtidstro i landbruket. Det er forskjell på hvor mye partiene vil satse på landbruket, og hvor tydelige de er på å løfte bondeinntekta.

Når vi går til stemmeurnene, er det viktig å huske på at det meste i norsk landbruk handler om politiske valg og prioriteringer. Det har faktisk noe å si hva vi stemmer. Vi bønder opplever gode og dårlige år, som svinger som følge av vær og klima, men hva vi produserer og hvor og hvordan vi gjør det avhenger av de som legger de politiske føringene. Matproduksjon krever langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Det er like viktig for oss som lever av å lage maten, som det er for dem som skal spise den.

Jeg skal ikke si hva du bør stemme når du går til valglokalet. Men det jeg håper er at du tillegger mat og landbruk vekt i det valget som skal tas.

Bruk stemmeretten og godt valg!