Den 8. november publiserte Nordlandsforskning en rapport om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) der ledere fra hele landet har deltatt (nordlandsforskning.pdf (utdanningsforbundet.no). Rapporten viser at dagens PPT ikke har tilstrekkelig bemanning, og lederne er usikre på om tjenesten er nok rustet til å påta seg nye oppgaver.

Rapporten underbygger våre erfareringer fra Kristiansund, og de PPT samarbeider med i barnehage og skole kjenner på kroppen daglig. Bemanningen er ikke god nok. Det er et dårlig utgangspunkt når de har en nøkkelrolle i laget rundt barn, unge og voksne!

Utvidet ansvar

PPT er en tjeneste som skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. PPT har et lovpålagt ansvar og mandat for både individ- og systemarbeid i barnehage og skole. De styringsdokumentene PPT jobber etter, og lovverket de er underlagt, stiller tydelige krav. Fremover skal PPT få et utvidet ansvar som følge av omstillingen av Statped og et planlagt utvidet mandat i ny Opplæringslov.

I Kommunaldirektørens budsjettforslag for 2023, er det foreslått et kutt på ca. 2,5 millioner i PPT over de neste fire årene. Ubesatte stillinger blir holdt ubesatte. Vi vet at det allerede er vanskelig å få utført de lovpålagte oppgavene med dagens ressurssituasjon.

For få ressurser

Utdanningsforbundet har over lang tid forsøkt å varsle om behovene i PPT, men budskapet ser ikke ut til å nå igjennom. De stadige nedskjæringer i sektor oppvekst og i PPT har konsekvenser, og økningen i behovet for spesialpedagogisk hjelp er et signal om at ressursene er for få.

Månedsrapportene viser at PPT har et stabilt høyt sykefravær, og viser en tjeneste under sterkt press. Arbeidsbyrden for PPT-ansatte er for høy, og vil fortsette med å gi utslag som er svært kostbare for kommunen. Ikke bare utslag som høyt sykefravær, men også direkte utslag for barn og unge.

Ikke samsvar

Vi har registrert at det er mange fagre ord om «tidlig innsats» og «laget rundt eleven». Sentrale myndigheter har gitt signal om at tjenesten skal styrkes og at den skal få en tydeligere rolle. Utdanningsforbundet vil konkludere med at de økonomiske rammene og bemanningen i PPT ikke samsvarer med «tidlig innsats» og «laget rundt eleven». PPT vil heller ikke være rustet til å imøtekomme det utvidede ansvaret og mandatet som følge av omstillingen av Statped og ny Opplæringslov.

Sterk bekymring

Utdanningsforbundet er godt kjent med at PPT ikke klarer å svare ut det systemrettede mandatet med forebygging, læringsmiljø, tidlig innsats og inkludering, på grunn av stor pågang rettet mot det sakkyndige mandatet med individsaker. Utdanningsforbundet vil uttrykke sterk bekymring for de kuttene PPT har blitt utsatt for de siste årene, og som ikke ser ut til å ha en ende.

Vi vil fortsette å jobbe for at alle barn, unge og voksne skal få oppfylt sin rett til en god, likeverdig og inkluderende utdanning. Støttesystemet, med PPT, er en viktig bidragsyter. Vi vil brette opp ermene og stå på kravene om en mer bevisst og formålstjenlig bemanning av PPT.

Det er alvor nå!