Norge ligger på Europatoppen med 10,5 prosent av arbeidsstyrken på uføretrygd. Antall uføretrygdede har økt kraftig de siste årene. Debatter om inkludering i arbeidslivet faller fort i to grøfter. Noen mener myndighetene må kutte i stønader for å stimulere folk til å jobbe. Andre mener at arbeidsgivere er for kyniske og satser for lite på folk med hull i CV-en. Begge innfallsvinklene er lite fruktbare for å redusere veksten i antall uføretrygdede.

Arbeidsinkluderingsbedriften Varde har et samfunnsoppdrag om å hjelpe personer som har havnet på utsiden av arbeidslivet i jobb. Selv i en periode med pandemi har vi bidratt til at 61 personer har kommet i jobb så langt i år etter arbeidsmarkedstiltak vi leverer. I fjor bidro vi til at 97 personer kom i jobb. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å få 1000 personer med store hull i CV-en i jobb i stedet for NAV-stønader har Samfunnsøkonomisk Analyse forsiktig beregnet til 2,8 milliarder kroner. Spørsmålet er da egentlig hvorfor vi som samfunn ikke forsøker enda hardere å demme opp mot økningen i antall uføre når mye av økningen kunne vært mulig å unngå?

Problemet med incentivsporet som handler om å gjøre det å jobbe mer lønnsomt, er at dette forutsetter at målgruppene som deltar på tiltakene våre har en reell valgmulighet. Men folk vil fortsatt ha psykiske lidelser, rusproblemer, lese- og skrivevansker og manglende utdanning selv om man kutter i ytelsene. Tar vi derimot tak i disse barrierene, vil stadig flere kunne ta steget over i arbeidslivet som ordinære lønnsmottakere, som betaler skatt og bidrar positivt i samfunnsøkonomien. I dagens system med arbeidsmarkedstiltak er det gode tilbud som kan tilpasses den enkeltes behov. Altfor få av de som står i NAV-kø får imidlertid tilgang til tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis, og ofte først etter en lang venteperiode som bare har gjort vondt verre.

Skal vi inkludere flere i arbeidslivet forutsetter det også en grunnleggende forståelse for hvordan arbeidsgivere tenker. Feilansettelser koster dyrt. Men får du folk som passer i jobben, og hvor støtteapparatet følger tett opp over eventuelle kneiker og utfordringer, er inkluderingspotensialet enormt hos norske arbeidsgivere. Med begrepet «jobbmatch» mener vi en god kobling mellom arbeidsgiver og jobbkandidat. I stedet for å beskylde folk for å være late eller arbeidsgivere for å være ekskluderende, er det tillit og relasjoner som danner grunnlaget for moderne arbeidsinkludering. Å satse kraftigere på tilbud som skaper større grad av jobbmatch er derfor det viktigste politikerne må gjøre fremover. Det gir enorme gevinster for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet.