Alle vil redusere ferjetakstene, og vi som bor og virker på kysten ha et bedre ferjetilbud enn i dag. Det vil også Venstre.

For å gjøre det enda mer attraktivt å bo og drive næring i vårt fylke er det min oppgave som fylkespolitiker å legge til rette for bedre og rimeligere ferjetilbud. På samme tid som vi jobber for flere fjordkryssinger med bru eller tunnel, må vi ha stålfokus på ferjetilbudet. Aller helst vil jeg ha gratis ferje for trafikantene. I påvente av at det kan realiseres er jeg opptatt av at ferjetakstene reduseres mest for de som er de største brukerne. Det er pendlere og deler av næringslivet. Her må vi også se på hurtigbåttakstene.

Venstre driver ikke med overbudspolitikk. I fylkespolitikken finner vi løsninger sammen med våre samarbeidspartnere Ap, Mdg, KrF, Sp og SV om ferje så vel som andre fylkeskommunale oppgaver. Det gjorde vi i 2021-budsjettet og det skal vi som flertallskonstellasjon også gjøre de kommende budsjettår. Men det er ikke tilstrekkelig økonomisk handlingsrom i fylkeskommunen til å få gjort noe vesentlig med ferjeprisene. Nøkkelen til å få gjort noe som monner for å få ned ferjeprisene er naturligvis statlig finansiering. Jeg vil nemlig ikke at fylkeskommunens arbeid med folkehelse, næring, kultur og utdanning skal bli skadelidende.

Dialog gir løsninger

I den nasjonale politikken gjelder de samme mekanismene som i fylkespolitikken. Løsninger finnes gjennom partisamarbeid. Istedenfor steile fronter der «mitt» forslag er det eneste saliggjørende uten tanke for å samle flertall, må vi ha dialog for å komme fram til løsninger. Det er lett å havne i skyttergraver for å forsvare akkurat «mitt» forslag, men vanskeligere å komme opp av skyttergravene. Hvis vi ikke skjerper oss vil mulighet for gode løsninger reduseres betraktelig.

I valgåret 2021 har naturligvis partier og stortingskandidater behov for å markere sine standpunkt. Og velgerne har behov for å vite hva de enkelte står for og vil jobbe for. Derfor kappes man om de beste og største oppslagene i media. Venstres posisjon i midten – som løsningsorientert moderator – gir oss ikke de store overskrifter. Det gir oss heller ikke positive utslag på meningsmålingene. Arbeidet med å finne samlende løsninger er ikke mindre viktig av den grunn.

Kamphaner må roe seg

Hver og en politiker må gjøre sitt, men like viktig er det å jobbe på tvers av partigrenser. Istedenfor å idiotforklare parti og politikere fordi de jobber for halvering av ferjetakstene eller gratis ferje, bør alle parti i ferjefylkene jobbe for å skape nødvendig forståelse i sine parti for at ferjeprisene er for dyre både for næringsliv og den enkelte. I dette bildet må vi også få fram at reduserte fergetakster, eller sågar gratis ferje, vil skape ytterligere verdier og skatteinntekter fra kysten. I tillegg kan det spare storsamfunnet for andre utgifter.

Ferjeopprøret har satt en viktig dagsorden. Den enkelte ferjebruker må nå stå i sentrum. Kamphaner må roe seg. Tiden er inne til å finne løsninger på tvers av partigrenser.


Pål Farstad, fylkespolitiker, Venstre