Den såkalte Bunadsgeriljaen var i utgangspunktet en protest mot nedlegging av fødeavdelingen i Kristiansund. Oppfordringen var å ta på bunad, flekse muskler og dele på egen vegg i sosiale medier. Kvinner fra hele landet kastet seg på og det var kvinnene som krevde at dette ble organisert. Facebook-siden ble opprettet og Bunadsgeriljaen ble en folkebevegelse. De såkalte kvinnene ville ha fokus på fødselsomsorgen. Det var ikke bare i Kristiansund svangerskap-, fødsel- og barselomsorgen var nedprioritert. Det var heller ikke bare i distriktene. Og kvinner som kledde seg i bunad og protesterte fikk satt fødselsomsorgen på kartet. Det er også mulig at denne forskningen ble inspirert av dette. Og det er flott! Kvinnehelse generelt og fødselshelse spesielt har i flere år lidd av manglende forskning.

Manglende kunnskapsfelt

Det er derfor svært gledelig at flere forskere finner dette interessant og at også forskningen løftes frem i media. Som også leder i Aftenposten påpeker må resultatet ses i sammenheng med forutsetningene forskningen bygger på. Det er flere som nå går igjennom studien og den er også fortsatt til fagfellevurdering. Men forskningen er uavhengig av dette en bit i det manglende kunnskapsfeltet om fødeavdelingers plass i sykehusstrukturdebatten.

Ikke undersøkt

Det også denne studien viser er at transportfødsler øker med reisevei. Men i denne studien fant de ikke økt spedbarnsdødelighet for kvinner som føder uplanlagt utenfor institusjon. Andre komplikasjoner for mor og barn ser ikke ut til å være undersøkt. Som vi har sagt med hensyn til tidligere forskning, så bør ikke fødeavdelinger legges ned før man har bedre kunnskap. Vi vil heller ikke nå anbefale å flytte alle fødsler til kvinneklinikker med over 2000 fødsler, basert på denne ene studien.

Politisk valg

Hvor det skal være fødeavdelinger og hvilken kvalitet de skal ha er et politisk valg. Ett politisk valg er å styrke fødeavdelingene. Et annet er å organisere fødselsomsorgen slik at flere føder uplanlagt utenfor institusjon – som under transport, hjemme eller på nedlagte fødeavdelinger – ved å legge ned fødeavdelinger nært der fødekvinnene bor. I hvor stor grad fødselspolitikken baseres på forskning er også et politisk valg. Tilgjengelig forskning om risiko ved å føde uplanlagt utenfor institusjon har så langt blitt oversett.

Ønsker forskning velkommen

Bunadsgeriljaen og andre organisasjoner som jobber for en god fødselsomsorg – og mot en svekkelse av den – ønsker at disse beslutningene tas med fokus på fødekvinnene, babyen og familien og ikke på økonomi. Og i hvert fall ikke for å finansiere nye sykehusbygg.

Og vi ønsker all ny forskning på området velkommen! Det er slik vi får ny kunnskap, og nye diskusjoner, som igjen skaper både bevissthet og genererer videre forskning. Men så er det likevel til slutt et politisk valg.

Les også

Har argument om å sikre følgetjenesten bidratt til politisk velvilje om å stenge i Kristiansund?