Siden 2004 har private barnehager hatt en lovfestet rett til å bli behandlet likeverdig med kommunale barnehager. De nasjonale reglene om økonomisk likeverdig behandling med kommunale barnehager var en sentral del av barnehageforliket og har vært avgjørende for suksessen i sektoren siden.

De private barnehagene har bidratt til full barnehagedekning, og hatt en gjennomgående god kvalitet på tilbudet til barna. De private barnehagene har gitt et stort mangfold av ulike tilbud. Dette har også gitt trygge arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. I tillegg har private barnehager bidratt med store samfunnsmessige besparelser fordi de leverer minst like gode tjenester til en lavere offentlig kostnad enn det kommunene selv gjør i egne barnehager, viser til uttalelse fra PBL (de private barnehagers forbund)

Likebehandling av barn og barnehager står på spill

Storbergutvalget lanserer nå en ny, radikal modell for finansiering av private barnehager. Flertallet i utvalget vil gi kommunene større frihet til å styre barnehagesektoren. Nå åpnes det opp for forskjellsbehandling og uforutsigbarhet. Dette viser at mange ønsker ikke lenger de private barnehagene. Forslagene er ikke behandlet politisk ennå. Høringsfristen er 01.10.21

Noen punkt som utvalget foreslår, er:

•Kommunene skal styre størrelsen og lengden på tilskuddene til barnehagene

• Det skal stilles krav om at hver enkelt barnehage er organisert som et rettssubjekt

• De private barnehager bør ikke ha tilgang på lån fra Husbanken

Usikker økonomi

Mange private barnehager har i lengre tid hatt en usikker økonomi og hatt store utfordringer, særlig de små barnehagene. Når et utvalg ble satt ned for å se på hvordan dette kunne gjøres bedre, ble mange av oss som arbeider for de private barnehager, sjokkert over forslaget fra utvalget. Nå kan det bli kroken på døra for de fleste private barnehager.

En kan ikke drive barnehage med en slik usikkerhet og at det skal være opp til den enkelte kommune hvordan det skal være. Barnehage-driften trenger forutsigbarhet. Blir dette vedtatt, blir det bare de offentlige barnehagene som vil overleve. De private barnehagene har i mange år bidratt til et mangfold som vi fortsatt ønsker å ha. Samfunnet vårt blir fattigere uten de private barnehagene.

Må ta stilling

Det er snart valg og alle politiske parti må ta stilling til denne saken. Vi som arbeider for gode levevilkår for de private barnehager, vil følge godt med hva det enkelte parti mener her. Forslagene fra utvalget skal behandles politisk. Forslaget åpner opp for forskjellsbehandling og uforutsigbarhet som kan gi alvorlige konsekvenser for de private barnehagene.

Hvordan legger kommunene opp sine høringssvar? Det er ikke gitt at alle kommuner legger opp til politiske behandlede høringssvar. I mange kommuner legges det kanskje opp til ren administrativ behandling.

Hva vil Molde kommune gjøre? Saken er så viktig at den forventes behandlet politisk før svarfristen.