Mennesker med ulik nedsatt funksjonsevne står ikke i fokus i valgkampen. De synes å være uinteressante for stortingspartiene. De er ikke kravstore og er ofte ressurssvake og når sjelden fram.

Et samfunns demokratiske sinnelag kan bare måles i forhold til måten det tar vare på sine svakeste innbyggere. Dette sinnelaget som vises i hverdagen til funksjonshemmede, bør få Ap/SV/Sp og H/Krf/V, som har styrt vekselsvis, til å bli mer enn skamfulle.

Et fåtall rike er i de siste år blitt styrtrike. De dårligst stilte funksjonshemmede har fått smuler. Smuler de verken kan leve eller dø av. I dag har vi 115.000 barn og vel 10 prosent familier som etter OECDs definisjon er «fattige». Her er de fleste med fysiske og psykiske funksjonshemninger. Vernede arbeidsplasser er fjernet og arbeidstiltak øremerket funksjonshemmede reduseres i alle kommuner. Botilbudene er kritikkverdige. Det psykiske helsevernet er også dårligst for denne gruppen.

Fra 1998 til 2017 ble sengeplassene redusert fra 6.276 til 3.746 mens en stor del av befolkningens psykiske helse er blitt forverret, særlig blant unge. Selvmord og rus tar flere liv av ungdommen enn noe annet. Stadige flere alvorlige syke skrives ut til et kommunalt apparat som ikke er kvalifisert for spesialistoppgavene. De sykeste av de syke får nesten ingen hjelp i lokalsamfunnet. Det er for høy tersket inn i spesialisttjenesten og for lav tersket ut.

NKP vil:

• Styrke retten til tilrettelagt arbeid og bolig for funksjonshemmede. Øke minstepensjonene til 3 G. Ekstra tilskudd til transporttjeneste.

• Styrke retten til personlige assistenter og øke godtgjørelsen.

• Fjerne egenandeler på legetjenester og medisiner.

• Gratis tannhelsetjeneste for alle, først og fremst for funksjonshemmede.

• Øremerke statlige midler til å styrke primærhelsetjeneste for mentale lidelser.

• Bygge døgnplasser, særlig på akuttsiden. Kommunale døgnenheter trengs.

• Ha rask psykisk helsehjelp og lavterskeltilbud uten henvisning i alle kommuner

• Øke tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatrien, primært for rusfeltet.

• Økt kunnskap og hjelpetiltak innen skolehelsetjenesten innen mental helse og rus.

Hvem tar ballen? Valget består av mer enn klima!