Det utfordrende – og spennende – med arkitektur er at det er ikke noen fasit. Folk har forskjellige syn på hva som er «fint» og «funksjonelt», og hvor mye nye bygg må ligne på de eksisterende for å harmonere med dem. Men vi vil gjerne få korrigere noen misforståelser, og si litt om hvordan vi tenker at Campus Kristiansund vil spille på lag med både byen og havna – og definitivt passer her i byen.

Devoldholmen Utvikling AS (DUAS) er tiltakshaver for prosjektet Campus Kristiansund. På eiersiden av DUAS står NHP Eiendom AS og Bane NOR Eiendom AS, begge tomtefestere på Devoldholmen i dag. Begge er store og erfarne eiendomsaktører som jobber med byutvikling og kollektivknutepunkt rundt om i Norge. Det er en rolle vi tar seriøst. Vi tenker at god byutvikling og bærekraft går hånd i hånd; vi ønsker å engasjere og involvere lokalmiljøet, og vi har som intensjon at viktige byutviklingsprosjekt skal gi noe tilbake til byen.

I Campus Kristiansund har vi et svært godt samarbeid med lokale og regionale aktører som vil være en del av dette miljøet. Den faglige campusutviklingen koordineres av Møre og Romsdal fylkeskommune i tett dialog med høg- og fagskolemiljø, forskningsmiljø, kommune, bedriftsaktører og andre. Vi jobber tett sammen med disse, der målet er å bygge et kompetansemiljø for framtiden. Slik sett skapes bygget innenfra og utover. Men det er likevel ikke leietakerne, men vi, som er ansvarlig for arkitekturen.

Les også

– Jeg sier ikke at alt ved forslaget er stygt, det passer bare ikke her

Det er riktig som Johansen er inne på, at det har ikke vært kjørt en arkitektkonkurranse for Campus Kristiansund. I stedet ble det gjennomført det som kalles et parallelloppdrag: Kristiansund kommune sammen med NHP Eiendom og Bane NOR Eiendom inviterte inn tre renommerte arkitektfirma til å foreslå gode konsepter for utvikling av dette området, tilpasset markedet, behovene og byen. Ambisjonene for området er tilrettelegging for campus, høy utnytting, tilføre kvaliteter til sentrum, arkitektonisk kvalitet, bærekraftige løsninger og miljøkvalitet, samt gode kollektivløsninger.

Vurdering av de tre bidragene ble gjort av de tre aktørene i fellesskap, og etter evaluering (som kan finnes på Kristiansund kommunes nettside) ble Pir II arkitekter valgt som samarbeidspart i prosjektet. Løsningene som arkitektfirmaet viste den gangen, begeistret både oss som utbyggere og mange lokalt, og de danner basis for videre utvikling av prosjektet.

Sydvendt torg

Den overordnede målsettingen med arkitekturen er at vi skal skape gode løsninger både for dem som har campuset som sin arbeidsplass, og invitere til samspill med Kristiansunds befolkning for øvrig. Vi legger vekt på at det skal være arealer for sambruk og synergier mellom byen og campus. Første etasje blir «publikumsetasjen» som blir åpen store deler av døgnet. Du er velkommen hit om du jobber her, studerer eller forsker her, skal reise med buss eller båt, eller rett og slett bare har lyst til å ta en kopp kaffe og nyte et yrende liv. Det sydvendte torget foran campus vil bli et nytt samlingssted i sentrum – et lunt og solfylt sted for alle i «by’n oss». Oppover i etasjene vil du finne forsknings- og innovasjonsmiljø, høg- og fagskoletilbud, gründervirksomhet, lab- og simulatorfasiliteter, og alt det som gjør at Campus Kristiansund blir mye mer enn «en fillial av høgskolen», for å sitere Johansen.

Smarte løsninger

Allerede første byggetrinn blir jo et stort bygg, og ferdig utbygd blir Campus Kristiansund nesten en bydel i seg selv. Selvsagt vil det også påvirke hvordan denne delen av sentrum framstår, uansett hvilken stilart man velger. Tilknytningen til det historiske Kristiansund har vi forsøkt å ta vare på ved å spille på fargebruken i gjenreisningsbyen og ved bryte ned skalaen i arkitekturen. Samtidig kommer byggene til å stå som et uttrykk for den tiden de realiseres i, med vår tids estetikk og bygningsteknologi. Byggene vil også få smarte og bærekraftige løsninger som gjør at de står seg til formålet nå og i fremtiden.

Fantastisk kvalitet

Campus Kristiansund blir nærmeste nabo til havna. Det er en fantastisk kvalitet som vi har forsøkt å ta vare på, og vi har over tid hatt dialog med havneselskapet om hvordan vi legger til rette for begge parter. Vi tenker at det er utrolig tøft å kunne etablere et slikt kompetansemiljø helt ute på kaikanten – det er noe som få andre har! Campus Kristiansund handler jo også faglig om «hav og helse», og Campus og havnevirksomhet kan forsterke hverandre hvis vi gjør dette på riktig måte. Den dialogen vil fortsette.

Som utbygger må Devoldholmen Utvikling selvsagt ha en tilfredsstillende økonomi som forsvarer den risikoen vi tar på oss med å gjennomføre prosjektet. Men for å oppnå dette er vi også helt avhengig av å lykkes med å skape et Campus som tilfredsstiller de behov aktørene i bygget har. Vi må tenke innenfra og ut – lykkes vi med konseptet, vil dette gi ringer i vannet i form av at også nye virksomheter, nye studenter, nye forskere – og nye ideer – kommer hit. Og du som bor her! Kanskje er det her du møter kjente for en kopp kaffe, kanskje det er her du vil studere eller her du vil jobbe i fremtiden? Vi tror og håper det!

Vil passe inn

Og når bygget lever, vil også området rundt leve. Torget vil bli en attraktiv, lun og sydvendt møteplass, kaifronten vil fremdeles ha både anløp og liggeplass, det legges opp til god kollektivdekning på området med både buss, hurtigbåt og sundbåt, og sist men ikke minst; et Campus som inviterer deg inn. Når vi har fått til det, tror vi også arkitekturen vil kjennes helt riktig og noe som absolutt «passer her».

Vi har stor respekt for den oppgaven vi har foran oss – men håper dere blir med på reisen mot et nytt landemerke i Kristiansund - «vi sees på Campus»!