Da saken Fosnagata - ny veiløsning ved etablering av Campus KSU var til behandling i hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester i september i fjor, fremmet vi følgende tilleggsforslag:

«Møtebehandling

Nordmørslista fremmer følgende tilleggsforslag til vedtak i sak 19/22 - Fosnagata - ny veiløsning ved etablering av Campus KSU. Nytt kulepunkt i tillegg til innstillingen:

• I arbeidet med ny veiløsning bør det opprettes dialog med berørte aktører.

Votering

Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra Nordmørslista: enstemmig vedtatt.»

Bakgrunnen for forslaget var nettopp å sørge for at næringsdrivende i området skulle bli tatt med på råd og få anledning til å komme med sine innspill, ønsker og behov tidlig i prosessen. Det sto allerede i kommunedirektørens innstilling at videre arbeid ville innebære høring/dialog med naboer, gårdeiere, parkeringsselskap og veieiere. Svakheten i kommunedirektørens innstilling, og bakgrunnen for vårt tilleggsforslag, var at kommunedirektøren i sin innstilling nærmest setter likhetstegn mellom høring og dialog, og nå når nabovarselet blir sendt ut ser vi med all tydelighet at dette blir feil.

De berørte partene kommer selvfølgelig til å svare på høringen, men som Hans Christian Aandahl helt riktig anfører i sitt innlegg; det er ikke dette vi mener med dialog.

Les også

Hvor ble det av dialogen?

Den dialogen som oppstår nå foregår i avisspalter og kommentarfelt. Det er for så vidt helt naturlig at det er det som skjer, men vi tror det hadde vært et bedre utgangspunkt om det hadde vært opprettet dialog i forkant av nabovarsel og høring, slik vi ønsket med vårt forslag.