Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal består av LO, Fellesorganisasjonen, Pensjonistforbundet, Norges Handicapforbund, og Ungdommens Brukerråd i NAV Møre og Romsdal

Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenestene i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten.

Vi ønsker å sette søkelys på tilgang til tjenester for innbyggerne i fylket og spesielt der NAV samarbeider med kommunene.

Kommunenes ansvar

Kommunene sitt samarbeid med NAV er blant annet viktig for:

• å gi personer utenfor arbeidslivet tilbud om jobb eller læreplass

• å gi gode habilitering- og rehabiliteringstjenester for barn, unge og voksne

Brukerutvalget får flere tilbakemeldinger der kommunene i sine budsjettprosesser ønsker å kutte i de ressursene som også samarbeider med NAV. Dette ser ut til å skyldes økonomiske belastninger og ekstra kostnader som Covid-19 har påført kommunene.

Kommunene har primæransvar for sine innbyggere og dette betyr at kommunene både skal avdekke, avklare, komme med kompenserende tiltak og følge opp i alle livets faser.

For barn med ulike utfordringer er dette viktig ut fra behovet for læring og kompetanse med tanke på senere skolegang og deltakelse i ordinært arbeidsliv. For andre med ulike helsemessige utfordringer kan dette ha stor betydning for mulighetene til å bli værende i arbeidslivet. Det er videre tydelig uttalt politikk at gamle eller alvorlig syke lengst mulig skal bo hjemme.

Stortingsmelding nr. 15 (2017-2018) Leve hele livet beskriver dette i sin helhet.

Kutt i ressursene

Sosiale tjenester er lagt til NAV-kontorene og ved nedskjæringer vil disse påvirke tjenestetilbudet til de som søker økonomisk sosialhjelp. Dette gjelder sårbare grupper. Vi frykter en økning i denne gruppen som et resultat av koronasituasjonen og at mange flere står uten inntektsgivende arbeid i lengre tid.

Brukerutvalget erkjenner at kommunene både må prioritere og gjennomføre omstillinger. Vi mener uansett at dette kan bli en kortsiktig økonomisk gevinst for kommunene i forhold til innbyggernes behov.

Brukerutvalget er betenkt over utviklingen og stiller spørsmål ved om tjenesteperspektivet blir godt nok ivaretatt?

Utfordringer med å levere lovpålagte tjenester?

Utvalget er også bekymret for de leveranseproblemene som koronasituasjonen har skapt. Det er viktig at man greier å holde de samme ressursene både på fylkes- og kommunalt nivå. Tilliten i befolkningen bygger på at offentlige tjenester holder de samme nivå som før krisen inntraff. Dette er basert på utfordringer utvalget ser fra siste Brukerundersøkelse for NAV sine tjenester.