Hva skjer i kommunen? Debatten angående ny brannstasjon ser ikke ut til å være avsluttet.

Jeg hadde gleden av å være til stede under bystyrets behandling av sak 18/19 Brannstasjon den 14.11.19.

Jeg ble meget overrasket over rådmann Ingebrigtsen sitt innlegg i saken, der han hevder at hvis bystyret velger en annen lokasjon enn gamle Gomaskolen, så må alle e-poster, SMS-er og øvrig korrespondanse gjennomgås (av administrasjonen, vil jeg anta), mellom evt. tilbydere og bystyrets medlemmer.

I formannskapsmøte den 26. november valgte ordføreren å lukke formannskapsmøtet for allmennheten etter oppfordring fra administrasjonen, i to timer. Ordføreren uttalte at dette var første gang med han som ordfører, at man lukker et formannskapsmøte. Saksbehandlingen av ny brannstasjon minner sterkt sykehusprosessen, der ordføreren selv var i harnisk for slik saksbehandling. Er det slik Kristiansund kommune ønsker å framstå?

Jeg tror ikke helt at rådmennene har skjønt at bystyret er organet som er valgt av folket til å inneha ombudsrollen, og er kommunens øverste organ. Det innbefatter også å ha oppsyn og kontroll med byens kommunale forvaltning.

• Hvilken rett/lovhjemmel, henviser rådmannen til, som gjør at han skal få innsyn i bystyremedlemmenes korrespondanse med innbyggerne?

• Har ikke folket rett til å snakke med bystyrets valgte medlemmer, uten å ha klarert det med administrasjonen?

• Jeg har sett og overvært flere av rådmennene sine innlegg i denne saken, og oppfatter disse som nesten truende ovenfor de folkevalgte.

• Det er mer desinformasjon fra administrasjonen, enn relevant informasjon. Når rådmann Mostad hevder at vi ikke har dekning for våre utsagn, samt at rapporten fra Norconsult er et bestillingsverk, så blir jeg i beste fall overrasket. Utsagnet sier mer om rådmannen, eller det gjør om Norconsult.

I motsetning til kommunens rådmenn, kan vi dokumentere alle våre påstander.

Mostad holdt også et langt foredrag i formannskapet om hvor lønnsomt det er å eie kontra leie. At en overskridelse på 26 millioner ikke betydde noe som helst, da kommunen har så lave renter. Alle som kan litt økonomi, har hvert fall fått med meg seg at avdrag også må betales, og at det påvirker likviditeten framover!

Vedtaket i 2018 var:

Rådmannens innstilling: «Ny brannstasjon for Kristiansund kommune lokaliseres på tomta til gamle Goma barneskole. Det lyses ut anbudskonkurranse for regulering av området, rivning av den gamle skolen og bygging av ny brannstasjon med tilhørende kaianlegg til tjenestens redningsbåt. To boliger innenfor planområdet forutsettes innløst.»

I tk.no 27. november uttaler ordføreren at det allerede er brukt 30 mill. på prosjektet.

Hvilken hjemmel gir administrasjonen rett til å bruke 30 millioner på en sak som fortsatt ikke er vedtatt i bystyret? Burde ikke utkjøp av boliger og kontraktsinngåelser hatt forbehold om bystyrets endelige godkjenning?

•Ifølge rådmann Ingebrigtsen, så er det inngått kontrakt på rivning, nytt kaianlegg, utkjøp av div. boliger, samt at de ønsker fullmakt til å inngå en samspillskontrakt. Hvor finner vi disse utlysningene?

• Jeg ser i en rekke opptredener av kommunens rådmenn at vårt selskap Ziko Gruppen as, omtales som en «viss eiendomsaktør». Foreslår for framtiden at rådmannen bruker vårt navn, da blir det lettere for de folkevalgte å skjønne hva de mener.

Uavhengig av administrasjonens «trusler» om innsyn i alle e-poster og øvrig korrespondanse med dagens folkevalgte, forbeholder jeg meg retten til å kontakte hvem som helst av de, og i motsetning til administrasjonen i kommunen, har vi ingen hemmeligheter, skjulte agendaer eller lukkede rom.

Til orientering så blir vi kontaktet av de fleste parti i dagens bystyre, og jeg oppfatter det kun som om at de søker informasjon i saken.