Stortinget har bestemt at det skal anskaffes fire nye ubåter fra Tyskland til erstatning for de seks fra den gamle Ula-klassen. Ikke alle synes at dette er nok for kyststaten Norge. Nylig gikk en ansatt fra Sjøkrigsskolen ut og hevdet at fire båter var for lite. Norges forsvarsforening har tidligere uttalt at en må ha seks nye ubåter. Sjømilitære samfund (SMS) har også vurdert antallet og anbefaler det samme. Begrunnelsene er flere.

Antallet ble vurdert på 80-tallet i forbindelse med anskaffelsen av Ula-klassen, og analysen gikk da ut på at en minst måtte ha åtte båter for å kunne opprettholde tilgjengelig kapasitet og regenerere tilstrekkelig kompetanse. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) konkluderte senere med seks båter som en såkalt kritisk masse, det vil si at dette var det antall båter som skal til for å regenerere og vedlikeholde nødvendig teknisk- og operativ ubåtkompetanse til styring og støtte. Disse faktorene er nok like gyldige i dag. Nyere studier foretatt av både Sjøforsvaret og FFI har også kommet med samme konklusjon.

En båt vil dessuten være utilgjengelig i store deler av året. Og vedlikehold og oppøving begrenser operativ tilgjengelighet ytterligere. Med fire ubåter vil Norge med andre ord ha bare en til to båter operativt tilgjengelig i store deler av året langs en over 100.000 km lang kyst! Det er også trolig at et moderne våpensystem som den nye ubåtklassen er, vil måtte gjennomgå hyppigere oppgradering enn tidligere.

Sjømilitære samfund anbefaler nå opsjon på to nye båter, og at alle de seks ubåtene i Ula-klassen beholdes utover 2022. Er det ikke teknisk mulig å holde alle de seks båtene i drift til de nye er anskaffet, må målet være å holde minst fire ubåter operative i det kritiske vekslingsfeltet mellom de to klassene.

Organisasjonen er ikke en fagforening, men en forening som arbeider for et godt og troverdig sjøforsvar dannet allerede i 1835. SMS utgir Norsk Tidsskrift for Sjøvesen seks ganger i året. Medlemskap er åpent for alle med interesse for kyst- og sjøfartsnasjonen Norge og Sjøforsvaret samt selvsagt alle tilsatte i Sjøforsvaret.