Vi går mot en ny budsjettbehandling for Kristiansund kommune.

Hva som vil skje med Bo og Habiliterings budsjett (BoH), er av spesiell interesse.

I 2019 brukte denne enheten om lag 166 millioner og hadde et budsjett for 2020 på 162 mill. med et merforbruk som endte på over 170 mill.

I budsjettet for inneværende år reduserte bystyret posten til 148 mill. iht rådmannens forslag, en dramatisk nedgang på 22 mill., dramatisk med tanke på at dette er midler som går til å ta vare på de svakeste blant oss.

Reduksjonen skulle oppnås ved generelle kutt, samlokalisering av tilbud, gjennomgang av tilbud (som må forstås som at tilbudet til brukerne skal reduseres) og effektivisering av turnus.

Vi vet at BoH gjennom mange år har måttet forholde seg til årlige nedskjæringer og har kontinuerlig måttet anstrenge seg for å holde skuta flytende. Redusert kvalitet på tilbudene er resultatet, enheten har aldri fått arbeidsro, økonomien har fått første prioritet.

Hvordan har kostnadsutviklingen reelt vært i år?

Hold deg fast, kommunen regner med å bruke 184 mill., et merforbruk på 36 mill.!

Innsparingene som skulle skje er utsatt til neste år.

Og hva er da forslaget for neste år?

150!!

Budsjettet for i år er helt klart basert på feil forutsetninger og bystyret bør ikke la seg lokke til å godkjenne neste års budsjett. BoH er skrapt inntil beinet og har ikke mer å gå på.

Det må være et mål for bystyret at BoH skal kunne videreutvikle og forbedre tilbudet til brukerne.

Et enstemmig bystyre vedtok i juni at det ville behandle BoH som egen sak innen årets utgang. I denne anledning skulle fagbevegelsen få orientere om sitt syn.

Denne saken er ennå ikke kommet opp og vil ventelig heller ikke komme opp på kommende budsjettmøte.

Må bystyret sette ned et eget utvalg for å få rede på hva som skjer i BoH?