Det er med undring at undertegnede leser påstanden til Bergsvein Brøske i en artikkel i TK (18.02.2022), hvor han advarer mot å se på andre løsninger rundt kryssing av Todalsfjorden. Han påstår også at man da risikerer at prosjektet i sin helhet kan bli skrinlagt. Hvilket belegg har han for å si dette? Det eneste vedtaket som finnes er at Todalsfjordprosjektet er på førsteplass i fylkets prioritering av store vegutbygginger. Indirekte påstår han også at tallene som ble lagt frem for løsning med flytebroer ikke stemmer i og med at han stoler på SVV sine beregninger fra forprosjektet fra 2015.

Fra forprosjektet til SVV i 2015:

«Alternativ 5 – Flytebrualternativ Halsastranda – LitlemulnesetKostnaden for dette alternativet er rekna til 5,7 mrd. 2014-kr. Av dette har vi rekna brua til å koste 3 mrd. kr eks. mva., riggkostnader og byggherrekostnader. For å få same standard som ellers på vegruta, må det byggjast tilførselsvegar på begge sider. Dette omfattar 2,3 km ny veg, 4,2 km tunnel,bru over Søya og kryssløysingar. Alternativet er basert på kjent teknologi frå Bergsøysundbrua og Nordhordalandsbrua, dvs. ei endeforankra bru med lukka stålkasse som bæresystem på pongtongar av lettbetong. Flytebrua er forprosjektet frå Vegdirektoratet planlagt med ei seglingshøgde på 12 meter.»

Sviktende grunnlag

Det som er verdt å merke seg her er kostandene SVV legger til grunn for selve flytebroen. 3 milliarder 2014 kroner, tilsvarer ca. 3.6 milliarder 2022 kroner. Dette gir en meterpris på 2 millioner for en flytebro med lengde på 1.800 meter, som er antatt lengde for kryssing ved Halsastranda – Litlemulneset. Det er mer enn det dobbelte av hva som er lagt til grunn for kryssing av Langfjorden og kalkyler som ligger til grunn for kryssing av Stjørnfjorden på Fosenhalvøya. Meterpris er her estimert til mellom 600.000 og 1 million.

Les også

Milliardinnsparing på kryssing av Todalsfjorden 

Nevnte Bergøysundbroa, som med sine ca. 900 meter kostet 277 millioner i 1992. Omregnet til 2022 kroner, tilsvarer det ca. 510 millioner grovt regnet. Ganger vi dette med 2, kommer vi litt i overkant av 1 mrd for en 1.800 meter lang bro (Halsastranda– Litlemulneset). Da er det ikke tatt høyde for den teknologiske utvikling som tilsier at estimatet mellom 600.000 og 1 million er riktig, per løpemeter flat flytebro. Det vil si, det er belegg for å påstå at innsparinger ved å krysse Todalsfjorden lengre ute, vil gi innsparinger i størrelsesorden +/- 1 mrd kroner. Da er det nærliggende å påstå at Todalsfjordprosjektet slik status er per i dag, er fattet på sviktende grunnlag.

I utakt med eget parti

Bergsvein Brøske velger altså å se helt bort fra de kildene som ligger til grunn for påstanden om milliardinnsparing ved å krysse fjorden i området Kvanne-Rykkjem. Så kommer dette med å være i utakt med eget parti. «Skal pengane nå lengst mogeleg kan ikkje vi politikarar late som at vi har råd til alt, og gang pågang sjå at store prosjekt vert utsatt. Vi må få til ei auka satsing på utbetring av «flaskehalsar» og vedlikehald i eksisterande vegnett. Då må vi også sjå om vi kan frigjere midlar ved å bygge dei storeprosjekta våre rimelegare.» Sitat Erling Sande (SP-leder i transportkomiteen ) i et tilsvar til Frank Sve (Frp), i TK, 21. februar 2022. Tilsvarende føringer er også gitt fra Stortinget ellers. Hvor det er mulig med store innsparinger i planlagte prosjekt må dette vurderes nøye. Og det er vel også slik at det fremdeles ikke finnes noe vedtak på bygging av hengebro i Svinvika. Prosjektet er ikke inne i nasjonal transportplan. Med andre ord, det er fremdeles tid til å se på alternativet med flytebro lengre ute i fjorden.

Én milliard ekstra

Det er innbyggerne i området som i stor grad skal betale for gildet, via bompenger og økte driftsbudsjetter til kommunene og fylket. Undertegnede vil anta at de ikke uten videre synes det er en god idé å betale en milliard ekstra for å kunne krysse fjorden. Det kan fort bli resultatet om bru i Svinvika blir realisert.

Link videohttps://www.youtube.com/watch?v=sLXW_i_J18I

I følgeteksten til videoen på YouTube ligger det en rekke lenker til dokumenter som underbygger påstandene undertegnede kom med i leserbrev i TK, 15.02.2022, samt i dette tilsvaret. Det er også en veldig interessant artikkel fra LGM Marine, publisert i SP. 04.05.2018, som påpeker dette med feil kalkyler fra SVV sin side: SVV kalkyler: