Hovedutvalg for transport i Trøndelag fylke er positive til videre arbeid med en mulighetsstudie som et grunnlag for beslutning om videre arbeid i økonomiplanen for 2023-2026. Dette skal etter Pensjonistpartiets mening nå bli en realitet.

Det er svært viktig at staten fraviker kravet om to års drift før sambandet kan inkluderes i inntektssystemet.

Pensjonistpartiet er skuffet over at Høyre og MDG ønsket å avslutte arbeidet med sambandet hvis det ikke kommer konkrete lovnader om at staten tar samtlige kostnader. Dette er en negativ holdning.

Det er vel naturlig at fylkene og kommunene også må bidra hvis sambandet skal komme på plass.

Det ble uansett et klart flertall i hovedutvalget om å fortsette arbeidet med å få på plass dette viktige beredskapssambandet med stemmene fra Pensjonistpartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, SV og Frp.

Ved neste gangs behandling må også Høyre og MDG være med å støtte fergesambandet som er så viktig for Hitra og Frøya.

I januar 2018 sendte Midtnorsk fergeallianse brev til Kommunaldepartementet med anmodning om et dialogmøte for å diskutere handlingsrommet for å få etablert et nytt fergesamband Aure-Hitra og inntektssystemet for dette.

Midtnorsk Fergeallianse eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hemne, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Selskapets formål var å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvik på Hitra. Reiseavstanden mellom Nordmøre og øyregionen Hitra/Frøya vil reduseres betraktelig, med 85 kilometer.

I slutten av februar 2018 kom det svar til Møre og Romsdal fylkeskommune på søknaden som ble sendt inn å få etablert et slikt samband.

I svarbrevet fra Kommunaldepartementet svarer de at de nå har avgjort at et nytt fergesamband ikke oppfyller kravene for å kunne tas opp i inntektssystemet nå.

Dette med bakgrunn i at Møre og Romsdal fylkeskommune fremdeles får utbetalt fergeavløsningsmidler for det tidligere sambandet mellom Forsnes og Aukan. Fergeavløsningsmidlene for dette prosjektet går ut i 2022, og et nytt samband kan derfor først bli inkludert i utgiftsutjevningsmidler året etter at dette er avsluttet.

Omfatter ikke nye samband

I brevet ber de om at et eventuelt nytt ferjesamband mellom Aure og Hitra (Kjørsvikbugen-Laksåvik) blir inkludert i utgiftsutjamning i inntektssystemet.

Det har også tidligere gått et ferjesamband mellom Aure og Hitra (Aukan-Forsnes), men dette sambandet blei lagt ned i 2007 for å delfinansiere Imarsundprosjektet gjennom den statlige ferjeavløysingsordninga.

I samband med forvaltningsreformen i 2010 blei ferjeavløysingsmidlane overførte til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fikk i 2018 ubetalt om lag 18,2 mill. kroner i ferjeavløysingsmidlar for dette prosjektet.

Det skal ikke gies dobbel kompensasjon gjennom inntektssystemet, og at utgiftsutjamning derfor ikke omfatter nye ferjesamband i samme området som det tidligere har vært et ferjesamband.

Må fylle krav for fergesamband

Nå sier jo departementet at det siste året med fergeavløsningsmidler for Imarsundprosjektet er i 2022, og et nytt samband mellom Hitra og Aure vil dermed kunne bli omfattet av utgiftsutjevningen i inntektssystemet etter 2022. Dette forutsetter at sambandet fyller krav for fergesamband. Et av kravene er jo at man må dokumentere helårsdrift i en periode på to år før de kan tas opp i denne ordningen.

Det er dette som Hovedutvalget nå ber staten fjerne.

Skulle man få statlig finansiering av dette prosjektet opp i 2023 så måtte man starte sambandet i 2021.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsket å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvik fra 2021, med sikte på at sambandet ble tatt inn i inntektssystemet fra 2023. I dette arbeidet måtte kommunene og Trøndelag fylkeskommune involveres for å finne ei løysing på finansiering av investeringer og drift før sambandet blir godkjent av KMD. Prosjektet er forsinket, men fremdeles mulig til å få til om noen år med politisk vilje.

Vi minner om det pågående utredningsarbeidet som pågår angående tunnelutbedringer (Hitra-tunnelen og Frøya-tunnelen), og der det er bedt om å se på fergeforbindelser som backup og beredskap ifm. anleggsarbeider, men også som varig løsning.