Gå til sidens hovedinnhold

Bekymringsmelding: Hva skjer med det faglige tilbudet til brukerne i Bo og habilitering?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FO organiserer sosialarbeidere med høyere utdanning som er faglig ansvarlige for tjenestene som ytes i Bo og habilitering.

Sparekniven skal nok en gang svinges over tilbudet til brukerne i Bo og habilitering i Kristiansund kommune. De fleste har nok fått med seg debatten rundt kutt i treningstilbudet til flere brukere. Dette er imidlertid bare starten. Kristiansund kommune planlegger å følge sin videre innsparingsplan innenfor Bo og habilitering som innebærer følgende kutt:

- 10 millioner på endringer av turnus

- 2,5 millioner på kutt for brukerstyrte personlige assistenter (BPA)

- 1 million forsvinner fra støttekontaktordning for brukere i heldøgns boliger

- 1, 1 million ved å legge ned Rena bruk

- 3,3 millioner i såkalte «generelle kutt» (hva nå det er?)

FO er svært bekymret for hvordan det faglige tilbudet til brukerne skal ivaretas i Bo og habilitering når det skal spares ytterligere millioner. Det har allerede vært gjennomført omfattende tiltak og kutt for å møte krav om innsparing. Planleggingstid, tid til dokumentasjon, samarbeidsmøter og fagdager er redusert til absolutt minimum. Hvis tilsvarende kutt hadde blitt gjennomført i oppvekstsektoren ville det blitt som om læreren ikke hadde hatt tid til å forberede undervisning, rette prøver, deltatt på møter eller gjennomført foreldresamtaler. Ansatte i bo og habilitering utøver også fag i den tiden der man ikke er i direkte kontakt med bruker.

Trenger fagfolk

Brukerne har behov for tjenester av høy faglig kvalitet som er tilpasset den enkelte. De skal ha et skreddersydd tjenestetilbud som skal utføres av kompetente ansatte. Dette tjenestetilbudet skal følge dem gjennom hele livet.

Målet med det faglige arbeidet i disse tjenestene er at brukerne skal oppleve livskvalitet, selvstendighet og mestring. Ved å legge inn en større innsats for at disse brukerne skal klare så mye den enkelte har forutsetning for å gjøre, så vil det kreve mindre ressurser i fremtiden. For å få til det trenger man gode fagfolk som har tid til å jobbe målrettet og miljøterapeutisk med den enkelte bruker.

Det er kjent at Kristiansund kommune har utfordringer med å rekruttere vernepleiere, sykepleiere og andre høyskoleutdannede yrkesgrupper innen helse og sosial. Ann Kristin Sæther (Norsk sykepleierforbund) er engasjert av kommunen for å jobbe med hvordan de skal rekruttere disse yrkesgruppene. FO er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere denne kompetansen parallelt med disse innsparingene. Fagfolk trenger et fagmiljø og gode rammebetingelser for å jobbe godt faglig.

Ikke mer å hente

Det er en stor påkjenning for den enkelte ansatt når man hele tiden skal være med på omfattende endringer og omstillinger i arbeidsoppgaver og ansvarsområder på grunn av stadige nedskjæringer. Dette gir manglende forutsigbarhet og dårligere kvalitet på tjenestene. Dette leder til økt sykefravær, mer vikarbruk og mer bruk av ufaglærte. For brukerne betyr det at de ikke får sine lovpålagte tjenester og en uforutsigbar hverdag.

Kommunikasjonssjef Tore Lyngværs forsøk på en «quick-fix» på noe av utfordringen med manglende tilbud til brukere, er frivillighet. Dette er feil vei å gå i forhold til brukerne i Bo og habilitering. De må ha tjenester i forhold til de utfordringene de har. Brukerne i bo og habilitering er ikke eldre som trenger transport til vaksinering, Lyngvær. De er brukere som har komplekse utfordringer og særskilte behov. Dette er en jobb for fagfolk.

I det reviderte budsjettet må brukerne og de ansatte innenfor Bo og habilitering spares for flere kutt. Det er ikke mer å hente. La enheten få muligheten til fortsatt å levere gode faglige tjenester til brukerne utført av fagfolk.

Les også

Vil beholde treningstilbudet for utviklingshemmede slik det er i dag: – Det skal føles trygt

Les også

13 brukere får ikke benyttet seg av treningstilbud: – Det ble for krevende

Les også

Dårligere kår for utviklingshemmede i Kristiansund

Kommentarer til denne saken