Bedre samhandling mellom ulike tjenestenivå, fag og sektorer er avgjørende for å utvikle bærekraftige helse- og velferdstjenester for fremtiden. Dette har vært et prioritert område på nasjonalt nivå, men vi er ikke i mål. Vi må fortsette med politisk trykk for å sikre at tjenester både innen somatisk og psykisk helse gir pasienten behandling som oppleves sømløs mellom tjenestenivåene.

Etter ti år med reformen sliter vi med å få samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste til å fungere i praksis. Pasienter opplever et kronglete system hvor det er vanskelig å nå frem til riktig instans.

Under press

Helsetjenesten er under press, med stadig flere oppgaver og krav om fornyelse for å kunne tilby bærekraftige tjenester. Nivåene i helsetjenesten er underlagt ulike lovverk og finansieringsordninger, disse rammene er hemmende for samhandlingen og må endres.

Venstre vil jobbe for at det etableres økonomiske insentiver hvor pengene følger pasienten for å stimulere til økt samhandling og utprøving av nye tjenestemodeller. Dette mener vi vil være helt nødvendig for å møte fremtidens demografiske utvikling og mangelen på helsepersonell.

Samhandlingsreformen berører alle livsfaser. Venstre vil sikre gode tjenester for alle både i forebyggende og behandlende helsetjenester. Det må i fremtiden satses mer på hverdagsmestring og hjemmebaserte tjenester, spesielt i tilbudet til eldre.

Må få hjelp nærmest mulig

Vi må bygge opp, utvide og synliggjøre flere tilbud med lavere terskel i innsatstrappa og tydeliggjør hvilke tjenester som kommunen har og tjenester som bør utvikles eller etableres.

Helsetilbudet til barn og unge må styrkes. Spesielt må vi sikre at barn og unge får hjelp nærmest mulig der de bor.

Fødselsomsorg må gi trygge tjenester gjennom svangerskap, fødsel og barseltid der kvaliteten på omsorgen står i høysetet både i spesialisthelsetjenesten og i hjemkommunene.

Uttalelse vedtatt på Møre og Romsdal Venstre sitt nominasjonsmøte 20.11.22

Les også

Grip muligheten servert fra regjeringen til SNR Kristiansund